Historický časopis 04/2005
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

200

Rok vydania

2005

Hmotnosť

323,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

I v a n i č, Peter: Komunikácie na Pohroní v období stredoveku   617

O s l a n s k ý, František: Samuel Timon a jeho kritický prístup k dejinám Uhorského kráľovstva v stredoveku   633

M a t u l a, Vladimír: Ľudovít Štúr a začiatky formovania generácie mladých synov Slovenska  643

D u l o v i č, Erik: Realizácia štátnej politiky županov Košickej župy v rokoch 1923 – 1928   659

M i c h á l e k, Slavomír: Československo verzus William Nathan Oatis   697

 

D i s k u s i a

S e g e š, Vladimír: Ad: K niektorým problémom slovenskej historiografie 719

 

R e c e n z i e

Z e m k o, Milan – Bystrický, Valerián (Eds.): Slovensko v Československu (1918 – 1939) (Elena Mannová) 724

Š k v a r n a, Dušan: Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia (Milan Zemko)   727

N é m e t h, H. István:  Várospolitika és gazdaságpolitika a 16.-17. századi Magyarországon. (A felsô-magyarországi városszôvetség) 1.-2. köt (= Doktori mestemunkák sorozat) (Géza Pálffy)  729

D a n n, O. – H r o c h, M. – K o l l, J. (Hrsg): Patriotismus und Nationenbildung am Ende des Heiligen Römischen Reiches (Peter Šoltés) 732

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA 

Slovenská historiografia 2003 (Alžbeta Sedliaková)   768