Historick? ?asopis 04/2005
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

200

Rok vydania

2005

Hmotnosť

323,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

I v a n i ?, Peter: Komunik?cie na Pohron? v obdob? stredoveku   617

O s l a n s k ?, Franti?ek: Samuel Timon a jeho kritick? pr?stup k dejin?m Uhorsk?ho kr??ovstva v stredoveku   633

M a t u l a, Vladim?r: ?udov?t ?t?r a za?iatky formovania gener?cie mlad?ch synov Slovenska  643

D u l o v i ?, Erik: Realiz?cia ?t?tnej politiky ?upanov Ko?ickej ?upy v rokoch 1923 ? 1928   659

M i c h ? l e k, Slavom?r: ?eskoslovensko verzus William Nathan Oatis   697

 

D i s k u s i a

S e g e ?, Vladim?r: Ad: K niektor?m probl?mom slovenskej historiografie 719

 

R e c e n z i e

Z e m k o, Milan ? Bystrick?, Valeri?n (Eds.): Slovensko v ?eskoslovensku (1918 ? 1939) (Elena Mannov?) 724

? k v a r n a, Du?an: Za?iatky modern?ch slovensk?ch symbolov. K vytv?raniu n?rodnej identity od konca 18. do polovice 19. storo?ia (Milan Zemko)   727

N ? m e t h, H. Istv?n:  V?rospolitika ?s gazdas?gpolitika a 16.-17. sz?zadi Magyarorsz?gon. (A fels?-magyarorsz?gi v?rossz?vets?g) 1.-2. k?t (= Doktori mestemunk?k sorozat) (G?za P?lffy)  729

D a n n, O. ? H r o c h, M. ? K o l l, J. (Hrsg): Patriotismus und Nationenbildung am Ende des Heiligen R?mischen Reiches (Peter ?olt?s) 732

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA 

Slovensk? historiografia 2003 (Al?beta Sedliakov?)   768