Historický časopis 04/2008
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

208

Rok vydania

2008

Hmotnosť

333,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

O s l a n s k ý, František: Z písomných prameňov Európy o falšovaní mincí v stredoveku  587

G á b r i š, Tomáš: Mikrosonda do sankčného systému arpádovského Uhorska  599

N a g y, Imrich: Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského v konfrontácii s politickou realitou Európy v prvej tretine 16. storočia  625

H o l e c, Roman: Bulharský excár Ferdinand a Slovensko (1939 – 1944)  657

 

A r c h í v

K a p l a n, Karel: Zpráva o jednání Ursínyho s přednostou VII. odboru ministerstva vnitra plk. Františkem Jandou a vedoucím referátu Slovensko mjr. Bedřichem Pokorným 16. května 1947  685

 

R e c e n z i e

H r o n s k ý, Marián: Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918 (Roman Holec)  693

H l a v i n k a, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945 (Ľudovít Hallon)  695

L a c k o, Martin: Slovenské národné povstanie 1944 (Ivan Kamenec)  698

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   703

 

K r o n i k a   719

 

S l o v e n s k á  h i s t o r i o g r a f i a  2006 (Alžbeta Sedliaková)  729