Historick? ?asopis 04/2008
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2008

Hmotnosť

333,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

O s l a n s k ?, Franti?ek: Z p?somn?ch prame?ov Eur?py o fal?ovan? minc? v stredoveku  587

G ? b r i ?, Tom??: Mikrosonda do sank?n?ho syst?mu arp?dovsk?ho Uhorska  599

N a g y, Imrich: V?vin politick?ch n?zorov Erazma Rotterdamsk?ho v konfront?cii s politickou realitou Eur?py v prvej tretine 16. storo?ia  625

H o l e c, Roman: Bulharsk? exc?r Ferdinand a Slovensko (1939 ? 1944)  657

 

A r c h ? v

K a p l a n, Karel: Zpr?va o jedn?n? Urs?nyho s p?ednostou VII. odboru ministerstva vnitra plk. Franti?kem Jandou a vedouc?m refer?tu Slovensko mjr. Bed?ichem Pokorn?m 16. kv?tna 1947  685

 

R e c e n z i e

H r o n s k ?, Mari?n: Mikul??ska rezol?cia 1. m?ja 1918 (Roman Holec)  693

H l a v i n k a, J?n: ?idovsk? komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 ? 1945 (?udov?t Hallon)  695

L a c k o, Martin: Slovensk? n?rodn? povstanie 1944 (Ivan Kamenec)  698

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   703

 

K r o n i k a   719

 

S l o v e n s k ?  h i s t o r i o g r a f i a  2006 (Al?beta Sedliakov?)  729