Historický časopis 03/1995
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

1995

Hmotnosť

319,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

L e n g y e l o v á, Tünde: Sociálne zloženie obyvateľov mestečiek v 16. a 17. storočí na Slovensku   417

M a n n o v á, Elena: Transformácia identity bratislavských Nemcov v 19. storočí   437

P e š e k, Jan: Družstevníctvo na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945 – 1948)   450

M i c h á l e k, Slavomír: Americké úvery a pôžičky Česko-Slovensku v rokoch 1945 – 1946   464

P e t r u f, Pavol: Vzťahy USA k ZSSR a niektorým krajinám sovietskeho bloku koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov   481

 

Rozhľady

S o j k o v á, Zdenka: Jaro 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra   500

 

Materiály

J u h á s, Martin: Informácie niektorých zahraničných zastupiteľstiev Slovenskej republiky o obraze Slovenska v tlači v rokoch 1943 – 1944   526

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1940 – 1941 v správach bulharského diplomata Konstantina Šišmanova   540

 

Recenzie

B e ň k o, J. a kol.: Stropkov. Monografia mesta (R. Marsina)   560

H ü b n e r, P.: Sila przeciw rozumowi... Losy PAU w latach 1939–1989 (O. R. Halaga)   562

U d v a r i, I.: Szlovák mezövárosok népélete Mária Terézia korában. Adatok Pozsony vármegye 18. századi történetéhez (Ľ. Haraksim)   567

Genossenschaften in Osteuropa – Alternative zur Planwirtschaft? (R. Holec)  568

N é m e t h, K.: Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (E. Frimmová)   571

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA