Historick? ?asopis 03/1995
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

1995

Hmotnosť

319,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

L e n g y e l o v ?, T?nde: Soci?lne zlo?enie obyvate?ov meste?iek v 16. a 17. storo?? na Slovensku   417

M a n n o v ?, Elena: Transform?cia identity bratislavsk?ch Nemcov v 19. storo??   437

P e ? e k, Jan: Dru?stevn?ctvo na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945 ? 1948)   450

M i c h ? l e k, Slavom?r: Americk? ?very a p??i?ky ?esko-Slovensku v rokoch 1945 ? 1946   464

P e t r u f, Pavol: Vz?ahy USA k ZSSR a niektor?m krajin?m sovietskeho bloku koncom ?tyridsiatych a za?iatkom p??desiatych rokov   481

 

Rozh?ady

S o j k o v ?, Zdenka: Jaro 1848 v politick? publicistice ?udov?ta ?t?ra   500

 

Materi?ly

J u h ? s, Martin: Inform?cie niektor?ch zahrani?n?ch zastupite?stiev Slovenskej republiky o obraze Slovenska v tla?i v rokoch 1943 ? 1944   526

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: Politick? v?voj na Slovensku v rokoch 1940 ? 1941 v spr?vach bulharsk?ho diplomata Konstantina ?i?manova   540

 

Recenzie

B e ? k o, J. a kol.: Stropkov. Monografia mesta (R. Marsina)   560

H ? b n e r, P.: Sila przeciw rozumowi... Losy PAU w latach 1939?1989 (O. R. Halaga)   562

U d v a r i, I.: Szlov?k mez?v?rosok n?p?lete M?ria Ter?zia kor?ban. Adatok Pozsony v?rmegye 18. sz?zadi t?rt?net?hez (?. Haraksim)   567

Genossenschaften in Osteuropa ? Alternative zur Planwirtschaft? (R. Holec)  568

N ? m e t h, K.: Ungarische Drucke und Hungarica 1480?1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenb?ttel (E. Frimmov?)   571

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA