Historick? ?asopis 03/2012
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

202

Rok vydania

2012

Hmotnosť

337,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

K ? n y a, Peter: Pre?ovsk? administr?cia Hospod?rskej rady po?as povstania Franti?ka II. R?k?cziho (1707 ? 1711)  375
H o l e c, Roman ? Bovan, Mari?n: Slovensk? lokaj na viedenskom dvore a jeho virtu?lny ?ivot v ma?arskej politike a kult?re  401
L a c k o, Miroslav: Hospod?rska politika a bansk? z?ujmov? organiz?cie na Slovensku do roku 1929  429
? e m ? e j, Matej: Zdru?enie vysoko?kolsk?ho ?tudentstva ako v?sledok n?ten?ho zjednocovacieho procesu spolo?ensko-politick?ho ?ivota v Bratislave v rokoch 1942 ? 1945  453
S k ? i v a n ml., Ale?: K hospod??sk?m vztah?m mezi ?eskoslovenskem a ??nskou lidovou republikou po n?stupu Teng Siao-pchingova reformn?ho veden?  471

 

Rozh?ady

A l b e r t o v ?, Henrieta: Term?n "mestsk? hrad" vo vybran?ch stredovek?ch mest?ch na ?zem? Slovenska  485
H o l l ?, Karol: N?vrh federaliz?cie habsburskej monarchie v diele Spojen? ?t?ty Ve?k?ho Rak?ska od Aurela Popoviciho  501

 

Materi?ly

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV v roku 2010 521

 

Recenzie

R u s i n a, Ivan a kol.: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom (Zuzana Dzur??kov?) 537
B r o w n i n g, R. Christopher: Les origines de la solution finale. L??volution de la politique antijuive des nazis septembre 1939-mars 1942 (Lucia Galibert)  542
? i a k, Milo? ? S n o p k o, Ladislav ? N i ? ? a n s k ?, Eduard ? K r a j m e r o v ?, Eva (eds.). Park u??achtil?ch du??. 1 ? 4 (?udov?t Hallon)  545

 

Glosy 551

 

Kronika 562

 

Obh?jen? pr?ce 570