Historický časopis 03/2012
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

202

Rok vydania

2012

Hmotnosť

337,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

K ó n y a, Peter: Prešovská administrácia Hospodárskej rady počas povstania Františka II. Rákócziho (1707 – 1711)  375
H o l e c, Roman – Bovan, Marián: Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život v maďarskej politike a kultúre  401
L a c k o, Miroslav: Hospodárska politika a banské záujmové organizácie na Slovensku do roku 1929  429
Š e m š e j, Matej: Združenie vysokoškolského študentstva ako výsledok núteného zjednocovacieho procesu spoločensko-politického života v Bratislave v rokoch 1942 – 1945  453
S k ř i v a n ml., Aleš: K hospodářským vztahům mezi Československem a Čínskou lidovou republikou po nástupu Teng Siao-pchingova reformního vedení  471

 

Rozhľady

A l b e r t o v á, Henrieta: Termín "mestský hrad" vo vybraných stredovekých mestách na území Slovenska  485
H o l l ý, Karol: Návrh federalizácie habsburskej monarchie v diele Spojené štáty Veľkého Rakúska od Aurela Popoviciho  501

 

Materiály

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v roku 2010 521

 

Recenzie

R u s i n a, Ivan a kol.: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom (Zuzana Dzurňáková) 537
B r o w n i n g, R. Christopher: Les origines de la solution finale. L´évolution de la politique antijuive des nazis septembre 1939-mars 1942 (Lucia Galibert)  542
Ž i a k, Miloš – S n o p k o, Ladislav – N i ž ň a n s k ý, Eduard – K r a j m e r o v á, Eva (eds.). Park ušľachtilých duší. 1 – 4 (Ľudovít Hallon)  545

 

Glosy 551

 

Kronika 562

 

Obhájené práce 570