Historick? ?asopis 04/1992
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

132

Rok vydania

1992

Hmotnosť

220,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

M a r s i n a, Richard: Kristianiz?cia Ma?arov a Uhorska medzi v?chodom a z?padom   409

D a n g l, Vojtech: Po?iato?n? f?za bitky pri Komar?we a ?innos? VI. ko?ick?ho zboru   422

B y s t r i c k ?, Valeri?n: Politick? rozvrstvenie spolo?nosti na Slovensku vo svetle obecn?ch volieb roku 1938   438

B a r n o v s k ?, Michal: Politick? s?vislosti s?dneho procesu s dr. Jozefom Tisom a spol.   457

? a t k u l i a k, Jozef: Deform?cia ?stavn?ho z?kona o ?eskoslovenskej feder?cii po okt?bri 1968   473

 

Recenzie

Vznik, krize a rozpad sov?tsk?ho bloku v Evrop? 1944?1989. (P. Petruf)   487

Archeol?gia ? Hist?ria ? Geografia. ?as? Hist?ria (J. Kor?ek)   489

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   493

 

Historiografia na Slovensku 1990   519