Historick? ?asopis 01/1998
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

176

Rok vydania

1998

Hmotnosť

296,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

J a v o ? o v ?, Erika: Hostia na Slovensku pred tat?rskym vp?dom roku 1241   3

K a s n y ? k o v ?, Krist?na: ?radn?ctvo a nobilit?cia v ?t?tnej spr?ve Uhorska za M?rie Ter?zie v rokoch 1740 ? 1780   12

C a m b e l, Samuel: Miesto Milana Hod?u v slovenskom dru?stevn?ctve po vzniku ?SR (1918 ? 1924)   24

? i e r n a - L a n t a y o v ?, Dagmar: Slovensk? z?ujmy v ofici?lnych kontaktoch medzi Bratislavou a Moskvou (1940 ? 1941)   42

L o n d ? k, Miroslav: K problematike industrializ?cie Slovenska v obdob? pr?prav pl?nov na 2. p??ro?nicu   64

 

Rozh?ady

A v e n a r i u s, Alexander: U?enie J?na z Dama?ku o ikone: k probl?mu stredovek?ho symbolizmu   79

 

M a t e r i ? l y

H a s l i n g e r, Peter: Sto rokov susedstva ? rak?sko-ma?arsk? vz?ahy 1895 ? 1994   94

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: Z?pisky J?na Lichnera z v?zenia   99

 

Recenzie

P e ? e k, J. ? B a r n o v s k ?, M.: ?t?tna moc a cirkvi na Slovensku 1948 ? 1953 (P. ?vorc)  129

T e j c h m a n, M. a kol.: Sov?tizace v?chodn? Evropy. Zem? st?edn? a jihov?chodn? Evropy v letech 1944 ? 1948 (P. Petruf)   132

Stru?n? biografick? slovn?k (A ? ?) (Mimos?dne rehabilitovan? vojaci z povolania a ob?ianski zamestnanci vojenskej spr?vy prepusten? z ?s. arm?dy v rokoch 1948 ? 1989 na Slovensku) (S. V. Chytka)   133

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   136