Historick? ?asopis 04/1997
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

200

Rok vydania

1997

Hmotnosť

325,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

? u d e l, Juraj: Hlavn? znaky v?voja os?dlenia Slovenska v 16. storo??   569

H a l l o n, ?udov?t: Pr??iny a priebeh re?trukturaliz?cie priemyslu v krajin?ch strednej Eur?py v medzivojnovomn obdob?   581

B y s t r i c k ?, Valeri?n: Vys?ahovanie ?esk?ch ?t?tnych zamestnancov zo Slovenska v rokoch 1938 ? 1939   596

G a b z d i l o v ?, So?a: Mo?nosti a probl?my vzdel?vania v ma?arskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953   612

P e ? e k, Jan: ?t?tna bezpe?nos? a ?Akcia MONACO? v rokoch 1949 ? 1951   631

 

Rozh?ady

P a p s o n o v ?, M?ria: Historick? slovn?ky star?ej nem?iny a mo?nosti ich vyu?itia pri pr?ci so stredovek?m pramenn?m materi?lom   646

 

Materi?ly

? v o r c, Peter: Rod Fornetovcov a jeho vklad do slovenskej kult?ry a vzdelanosti v 18. storo??   655

 

Recenzie

B e n k o, J.: Star? Turiec (V. Sedl?k)   667

Lexik?n slovensk?ch dej?n (P. Horv?th)   671

Vznik ?eskoslovenska 1918. Dokumenty ?eskoslovensk? zahrani?n? politiky (D. Kov??)   676

Slovensk? ot?zka v 20. storo?? (I. Kamenec)   678

V e s e l ?, Z.: D?jiny ?esk?ho st?tu v dokumentech (J. Bartl)  680

Stretnutie s Eur?pou. Listy Vasilija Panova matke M?rii Panovovej z ciest po strednej a juhov?chodnej Eur?pe v rokoch 1841 ? 1843 (D. ?kvama)  682

Bibliografia k dejin?m Slovenska. Literat?ra vydan? do roku 1965 (A. Sedliakov?)   685

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   687

 

Historiografia na Slovensku 1995 (Al?beta Sedliakov?)   718