Historick? ?asopis 01/2000
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

208

Rok vydania

2000

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x235

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: Uhorsk? kr??ovstvo a Nitrianske knie?atstvo za vl?dy ?tefana I   3

D v o ? ? k o v ?, Daniela: ??achtici z Ludan?c a kr?? ?igmund Luxembursk?   35

H o r o b e c, Viktor: Pr??iny a n?sledky politickej preorient?cie hajtmana Ivana Mazepu roku 1708   45

D u l o v i ?, Erik: Osudy a postavenie legion?rov na v?chodnom Slovensku v rokoch 1919 ? 1929   54

H a l l o n, ?udov?t: Expanzia slovensk?ho finan?n?ho kapit?lu v ??astinn?ch podnikoch v rokoch 1939 ? 1944   75

L o n d ? k, Miroslav: K niektor?m probl?mom ekonomick?ho v?voja na Slovensku na prelome 50. a 60. rokov   99

 

Diskusia

T a j t ? k, Ladislav: K niektor?m ot?zkam interpret?cie revolu?n?ch rokov 1848 ? 1849 na Slovensku   113

 

Arch?v

P e t r u f, Pavol: Vichystick? Franc?zsko a diplomatick? uznanie Slovenskej republiky   131

 

Recenzie

?vod do studia hospod??sk?ch a soci?ln?ch d?jin I. (R. Holec)   153

Stredoeur?pske n?rody na kri?ovatk?ch novodob?ch dej?n 1848 ? 1918 (D. ?kvarna)  155

F a l i s o v ?, A.: Zdravotnictvo na Slovensku v medzivojnovom obdob? (G. Dudekov?)  158

Prv? povojnov? vo?by v strednej a juhov?chodnej Eur?pe (M. ?tefansk?)   159

K a p l a n, K.: Nebezpe?n? bezpe?nost. St?tn? bezpe?nost 1948 ? 1956 (J. Pe?ek)  162

H e u b e r g e r, V.: Unter dem doppel Adler. Die Nationalit?ten der Habsburger Monarchie 1848?1918 (P. ?vorc)   163

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA   169

 

Kronika   190