Historick? ?asopis 01/2020
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-angli?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

B y s t r i c k ?, Peter: Heruli ? od nepriate?ov k spojencom R?mskej r??e  3

K r ? h l i n g, J?nos ? D a n i e l i s z, D?ra: Sacred buildings out of necessity. Articular churches in historic Western Hungary (1681?1781)  37

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: ?t?tna koncepcia ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku v 18. storo??  55

O l e x ? k, Peter: Obvinenie z korupcie: n?stroj politick?ho boja v r?mci slovensk?ho n?rodn?ho hnutia za?iatkom 20. storo?ia  85

L o n d ? k, Miroslav: O ?esko-slovensk?ch vz?ahoch na prahu roka 1968 ? napozad? niektor?ch novoobjaven?ch arch?vnych dokumentov 105

 

M a t e r i ? l y

J e s e n s k ?, Milo? ? H r o n ? e k, Pavel: Rozbor topografie v spise Alchidemia magistri Friderici ae de ferrea porta z roku 1573  125

 

R o z h ? a d y

R y b ? r, Luk??: Islam v slovensk?ch u?ebniciach dejepisu  137

 

R e c e n z i e

M i l j a n, Goran: Croatia and the Rise of Fascism. The Youth Movement and the Ustasha during WWII (Jakub Dr?bik)  153

S o r b y, Karol R.: Arabsk? v?chod po druhej svetovej vojne 1945 ? 1970. II. diel (1959 ? 1970) (Pavol Petruf)  157

S p ? ? i l o v ?, Libu?e ? S p ? ? i l, Vladim?r: Nejstar?? matrika Olomouck? university z let (1576) 1590?1651 / Die ?lteste Matrikel der Olm?tzer Universit?t aus den Jahren (1576) 1590?1651 (M?ria Papsonov?) 160

D u c h o ? o v ?, Diana ? L e n g y e l o v ?, T?nde a kol.: Historik na cest?ch.Jubileum Viliama ?i?aja (J?lius Bartl)  163

H r u b o ?, Anton: Alexander Mach. Radik?l z povolania (Mari?n Ambrozy) 165

? i m e ? k a, Martin Milan ? P o s c h, Martin ? B o h u ?, Michal: V?etko malo by? inak. Slovensko po roku 1945 (Stanislav Sikora) 169

 

G l o s y  175

 

K r o n i k a 181