Historický časopis 01/2020
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-angličtina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

B y s t r i c k ý, Peter: Heruli – od nepriateľov k spojencom Rímskej ríše  3

K r ä h l i n g, János – D a n i e l i s z, Dóra: Sacred buildings out of necessity. Articular churches in historic Western Hungary (1681–1781)  37

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Štátna koncepcia ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí  55

O l e x á k, Peter: Obvinenie z korupcie: nástroj politického boja v rámci slovenského národného hnutia začiatkom 20. storočia  85

L o n d á k, Miroslav: O česko-slovenských vzťahoch na prahu roka 1968 – napozadí niektorých novoobjavených archívnych dokumentov 105

 

M a t e r i á l y

J e s e n s k ý, Miloš – H r o n č e k, Pavel: Rozbor topografie v spise Alchidemia magistri Friderici ae de ferrea porta z roku 1573  125

 

R o z h ľ a d y

R y b á r, Lukáš: Islam v slovenských učebniciach dejepisu  137

 

R e c e n z i e

M i l j a n, Goran: Croatia and the Rise of Fascism. The Youth Movement and the Ustasha during WWII (Jakub Drábik)  153

S o r b y, Karol R.: Arabský východ po druhej svetovej vojne 1945 – 1970. II. diel (1959 – 1970) (Pavol Petruf)  157

S p á č i l o v á, Libuše – S p á č i l, Vladimír: Nejstarší matrika Olomoucké university z let (1576) 1590–1651 / Die älteste Matrikel der Olmützer Universität aus den Jahren (1576) 1590–1651 (Mária Papsonová) 160

D u c h o ň o v á, Diana – L e n g y e l o v á, Tünde a kol.: Historik na cestách.Jubileum Viliama Čičaja (Július Bartl)  163

H r u b o ň, Anton: Alexander Mach. Radikál z povolania (Marián Ambrozy) 165

Š i m e č k a, Martin Milan – P o s c h, Martin – B o h u š, Michal: Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945 (Stanislav Sikora) 169

 

G l o s y  175

 

K r o n i k a 181