Historick? ?asopis 03/2013
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

182

Rok vydania

2013

Hmotnosť

302,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

L y s ?, Miroslav: ?Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii.? Odraz etnicity v norm?ch a ?radn?ch dokumentoch stredovek?ho Uhorska  421

U l i ? n ?, Ferdinand: V?sadn? a samovo?n? rozvoj me?tianstva a miest na Slovensku v 14. storo??  437

K u r h a j c o v ?, Alica: Pam?? a oslavy storo?n?c ?g?nia n?roda?, ?najv???ieho Ma?ara? a ?mudrca vlasti? v mest?ch Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej ?upy  467

H a l l o n, ?udov?t: Vplyv Nemecka na kapit?lov? presuny v pois?ovn?ctve Slovenska 1939 ? 1942 487

? ? l a, Ond?ej: Sebeidentifikace, statistika a jej? interpretace ? etnicky sm??en? man?elstv?, Jugosl?vci a muslimsk? ot?zka v Bosn? a Hercegovin? v kontextu n?rodnostn? politiky socialistick? Jugosl?vie  513

 

R o z h ? a d y

M a j e r i k o v ? - M o l i t o r i s, Milica: Slovensko-po?sk? spor o inkorporovan? ?zemia Spi?a a Oravy v roku 1945 533

 

M a t e r i ? l y

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV v rokoch 2011 ? 2012  551

 

R e c e n z i e

F e d e l e s, Tam?s - K o s z t a, L?szl?. P?cs (F?nfkirchen) : Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter (Miriam Hlava?kov?, J?n Steinh?bel)  569

Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 ? 1945 : Survey. Martin Pek?r et al (Martin Het?nyi)  572

P e t r u f, Pavol. Zahrani?n? politika Slovenskej republiky 1939 ? 1945 (Dagmar ?ierna-Lantayov?)  576

 

G l o s y  580

 

K r o n i k a  589

 

O b h ? j e n ? p r ? c e  597