Historický časopis 03/2013
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

182

Rok vydania

2013

Hmotnosť

302,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L y s ý, Miroslav: „Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii.“ Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého Uhorska  421

U l i č n ý, Ferdinand: Výsadný a samovoľný rozvoj meštianstva a miest na Slovensku v 14. storočí  437

K u r h a j c o v á, Alica: Pamäť a oslavy storočníc „génia národa“, „najväčšieho Maďara“ a „mudrca vlasti“ v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy  467

H a l l o n, Ľudovít: Vplyv Nemecka na kapitálové presuny v poisťovníctve Slovenska 1939 – 1942 487

Ž í l a, Ondřej: Sebeidentifikace, statistika a její interpretace – etnicky smíšená manželství, Jugoslávci a muslimská otázka v Bosně a Hercegovině v kontextu národnostní politiky socialistické Jugoslávie  513

 

R o z h ľ a d y

M a j e r i k o v á - M o l i t o r i s, Milica: Slovensko-poľský spor o inkorporované územia Spiša a Oravy v roku 1945 533

 

M a t e r i á l y

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2011 – 2012  551

 

R e c e n z i e

F e d e l e s, Tamás - K o s z t a, László. Pécs (Fünfkirchen) : Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter (Miriam Hlavačková, Ján Steinhübel)  569

Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 – 1945 : Survey. Martin Pekár et al (Martin Hetényi)  572

P e t r u f, Pavol. Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945 (Dagmar Čierna-Lantayová)  576

 

G l o s y  580

 

K r o n i k a  589

 

O b h á j e n é p r á c e  597