Historick? ?asopis 01/2019
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-?e?tina-angli?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2019

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

N e m e ?, Jaroslav: Pr?spevok k zalo?eniu uhorskej kaplnky v Aachene kr??om ?udov?tom I. (1360)  3

J a n u r a, Tom??: Obsadzovanie ?radn?ckych postov v Spi?skej stolici v rokoch 1711 ? 1785  23

H a j d i n o v ?, Eva: Konflikt loajalit. Postoje slovensk?ho episkop?tuv v procesu slo?it?ho prov?d?n? modu vivendi 1928?1935  53

T i ? l i a r, Pavol ? ? p r o c h a, Branislav ? ? k o r v a n k o v ?, Eva: Trendy a smerovanie popula?nej politiky na Slovensku v rokoch 1918 ? 1945  83

P a v ? ? k, Filip: Reakcie slovenskej kult?rnej obce na sovietsku kampa? proti tzv. formalizmu v umen? medzi rokmi 1936 ? 1938  103

P o l ? ? k o v ?, Zuzana ? van D u i n C., Pieter: Authoritarianism in crisis: Portugal, Czechoslovakia, and ?1968? 127

 

M a t e r i ? l y

A r p ? ?, R?bert: Slovensk? autonomistick? ml?de? proti ?eskoslovenskej jednote  157

 

R e c e n z i e

D u c h o ? o v ?, Diana: Palat?n Mikul?? Esterh?zy. Dvorsk? spolo?nos? a aristokratick? ka?dodennos? (Viliam ?i?aj) 173

K u d l ? ? o v ?, Blanka (ed.): Pedagogick? myslenie, ?kolstvo a vzdel?vanie na Slovensku v rokoch 1918 ? 1945 (Michal ?im?n?)  175

 

G l o s y  181

K r o n i k a  187