Historick? ?asopis 02/2005
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

212

Rok vydania

2005

Hmotnosť

343,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

R ? b i k, Vladim?r: Rus?ni a vala?sk? obyvate?stvo na v?chodnom Slovensku v stredoveku   217

G r a u s, Igor: Z?pas Banskej Bystrice s turzovsko-fuggerovsk?m mediarskym podnikom o bansk? a troskov? odvaly   243

S z ? r a z, Peter: Poskytovanie azylu ?panielskym ute?encom na ?eskoslovenskom vyslanectve v Madride a v ?eskoslovensku v rokoch 1936 ? 1937   255

H a v r i l a, Marek: ?innos? Historick?ho odboru Matice slovenskej od roku 1945 do za?iatku 50. rokov 20. storo?ia v slovenskej historiografi   283

K a t u n i n e c, Milan: Spolok sv?t?ho Vojtecha od konca druhej svetovej vojny po zmenu na ???elov? zariadenie? (1945 ? 1954)   305

 

Materi?ly

S a b o l, Miroslav: Elektrifik?cia Slovenska v rokoch 1938 ? 1943 a vznik celo?t?tneho elektr?rensk?ho podniku   327

 

Rozh?ady

M i h ? l i k o v ?, Silvia: Sviatky na Slovensku ako s??as? politick?ch ritu?lov   339

H a r b u ? o v ?, ?ubica: Rusk? diplomat Georgij Nikolajevi? Garin-Michajlovskij a jeho p?sobenie na Slovensku   355

 

Arch?v

G o d e ? a, Bojan: Jozef Tiso a Anton Koro?ec ? vz?ahy medzi Slov?kmi a Slovincami   365

 

Recenzie

S e g e ?, V.: Od rytierstva po ?oldnierstvo. Stredovek? vojenstvo v Uhorsku so zrete?om na Slovensko (J. Bartl)   380

?esko-slovensk? historick? ro?enka 2003 (?. Hallon)   382

P e ? e k, J. - L e t z, R.: ?trukt?ry moci na Slovensku 1948:1989 (R. Pavlovi?)   385

Dejiny ban?ctva na Slovensku, 1. diel. Vyu??vanie nerastn?ch surov?n, ?a?ba r?d, vybran?ch nerudn?ch surov?n a v?roba kovov na ?zem? Slovenska od po?iatkov do roku 1945 (M. Kamenick?)   391

D o s t a ?, M. Ju.: 1.1. Sreznevskij i jego svjazi s ?echami i slovakami (V. Matula)   393

Pe?ejaslavska rada 1654 roku (M. Nevrl?)   396

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA