Historick? ?asopis 01/2001
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

200

Rok vydania

2001

Hmotnosť

325,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

W o l f r a m, Herwig: V?voj stredoeur?pskych n?rodov od neskorej antiky po za?iatok 11. storo?ia   3

V a l a c h o v ?, Denisa: Dejiny benediktinsk?ho op?tstva v Kl??i   16

R ? b i k, Vladim?r: Nemeck? os?dlenie na ?zem? Zvolenskej ?upy v stredoveku   37

S u ? k o, Ladislav: Evanjelick? cirkev augsbursk?ho vyznania na Slovensku 1938/39 v zrkadle cirkevnej tla?e   63

L o n d ? k, Miroslav: Nov? n?zory v ekonomickej te?rii na Slovensku v prvej polovici ?es?desiatych rokov 20. storo?ia   85

 

Rozh?ady

? a p l o v i ? o v ?, Krist?na: Absolutizmus ako historick? pojem a jav   100

 

Materi?ly

K r u h l a ? o v, Anatolij: Michail Bakunin a jeho soci?lne n?zory   119

 

Diskusia

R y c h l ? k, Jan: K problematike slovensko-?esk?ch vz?ahov v rokoch 1918 ? 1945 (Odpove? Ladislavovi Su?kovi)   130

 

Recenzie

F u r e t, F.: Minulos? jednej il?zie ? esej o idei komunizmu v 20. storo?? (M. Zemko)   136

B a ? u r ? k, J.: Slovensko v z?pase Ferdinanda I. o uhorsk? korunu (P. K?nya)   139

H r o c h, M.: Na prahu n?rodn? existence. Touha a skute?nost (P. Macho)   143

D o m a n s k a, E.: Mikrohistorie (Spotkania w mi^dzyswiatach) (J. ?uch)   146

Encyklopedie starov?k?ho P?edn?ho v?chodu (P. Valachovi?)  148

Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880?1933 (R. Holec)   150

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA