Historický časopis 01/2001
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

200

Rok vydania

2001

Hmotnosť

325,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

W o l f r a m, Herwig: Vývoj stredoeurópskych národov od neskorej antiky po začiatok 11. storočia   3

V a l a c h o v á, Denisa: Dejiny benediktinského opátstva v Klíži   16

R á b i k, Vladimír: Nemecké osídlenie na území Zvolenskej župy v stredoveku   37

S u š k o, Ladislav: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 1938/39 v zrkadle cirkevnej tlače   63

L o n d á k, Miroslav: Nové názory v ekonomickej teórii na Slovensku v prvej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia   85

 

Rozhľady

Č a p l o v i č o v á, Kristína: Absolutizmus ako historický pojem a jav   100

 

Materiály

K r u h l a š o v, Anatolij: Michail Bakunin a jeho sociálne názory   119

 

Diskusia

R y c h l í k, Jan: K problematike slovensko-českých vzťahov v rokoch 1918 – 1945 (Odpoveď Ladislavovi Suškovi)   130

 

Recenzie

F u r e t, F.: Minulosť jednej ilúzie – esej o idei komunizmu v 20. storočí (M. Zemko)   136

B a ď u r í k, J.: Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu (P. Kónya)   139

H r o c h, M.: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost (P. Macho)   143

D o m a n s k a, E.: Mikrohistorie (Spotkania w mi^dzyswiatach) (J. Šuch)   146

Encyklopedie starověkého Předního východu (P. Valachovič)  148

Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933 (R. Holec)   150

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA