Historick? ?asopis 04/2000
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

184

Rok vydania

2000

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: N?stupcovia ?tefana I. v bojoch o uhorsk? tr?n   585

? u r k o v ?, M?ria: Stredovek? vzdelanos?, kult?ra a architektonick? pamiatky na ?zem? Zvolenskej stolice   607

? u c h o v ?, Xenia: Podiel Slov?kov v ?stredn?ch ?t?tnych org?noch v ?ase Hod?ovho premi?rstva   621

K a t u n i n e c, Milan: Dilemy Karola Sidora (1938 ? 1939)   636

 

Rozh?ady

S o r b y, Karol: Suezsk? kr?za 1955 ? 1956   650

 

Recenzie

R y c h l ? k, J.: ?e?i a Slov?ci ve 20. stolet?. ?esko-slovensk? vztahy 1945?1992 (?. ?utaj)   673

B r o k l o v ?, E.: Politicka kultura n?meck?ch aktivistick?ch stran v ?eskoslovensku 1918?1938 (M. Zemko)   678

H ? j e k, J. ? L a c i n a, V.: Od ?v?rn?ch dru?stev k bankovn?m koncern?m (A. Bartlov?)   682

G e r e m e k, B.: Slitov?n? a ?ibenice. D?jiny chudoby a milosrdenstv? (G. Dudekov?)   685

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA 688

 

Slovensk? historiografia 1998 (Al?beta Sedliakov?)  714