Historick? ?asopis 04/2019
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-angli?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2019

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

D r u g a, Marek: Falz? v slu?b?ch pravdy, svedectv? na prahu l?i. Nieko?ko postrehov k pozadiu stredovek?ho fal?ovania  577

H o l e c, Roman: Zrod, lesk a p?d podnikate?sk?ho typu novej ??achty v habsburskej monarchii 601

K o u m a r, Jan: The Last Princes of the House of Collalto e San Salvatore in Moravia  633

S c h v a r c, Michal: ?Ka?d? Nemec uveden?ch ro?n?kov sa m? bez vyzvania dostavi? pred komisie.? N?bor a slu?ba slovensk?ch Nemcov vo Waffen-SS 1939 ? 1945  659

 

M a t e r i ? l y

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV v rokoch 2017 ? 2018 695

 

A r ch ? v

K o w a l s k ?, Eva ? K a n t e k, Karol: J?n Galbav?: Hed?ra ?t?rova aneb origin?lny a authenticky n?stin Ludevita ?t?ra na jeho ?teku r. 1848  713

 

R e c e n z i e

P r o k ?, Petr: Konec ???e Romanovc? (Pavol Petruf)  735

Z u b k o, Peter ? ? e ? u c h, Peter: Bark?ciho vizit?cia ?ari?sk?ho archidiakon?tu (1749) (Vavrinec ?e?uch)  741

H a j n ?, Milena: ?aty chodic? (Lenka Pajer)  744

D u d e k o v ?, Gabriela ? M a n n o v ?, Elena: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi (Mar?na Zavack?) 746

M i c h ? l e k, Slavom?r: Rivali a partneri studenej ?ry (Michal ?tefansk?)  750

T o m e k, Prokop ? P e j ? o c h, Ivo: ?ern? kniha sov?tsk? okupace (Barnab?s Vajda) 757

 

G l o s y  761

K r o n i k a  765

O b h ? j e n ?  p r ? c e  775

O b s a h 2019, ro?. 67  779