Historick? ?asopis 04/2001
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2001

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: Arp?dovsk? Nitriansko ? uhorsk? a slovansk?   585

B a r t l, J?lius: Bratislavsk? vinohradn?ctvo a obchod s v?nom v 14. a 15. storo??   599

M a c h o, Peter: K probl?mom prekladu a interpret?cie Herke?ovej n?rodnej obrany z roku 1826   609

K ? z m e r o v ?, ?ubica ? K a t u n i n e c, Milan: ?urnalistick? ?innos? Karola Sidora v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storo?ia   621

L o n d ? k, Miroslav: Pr?prava ekonomickej reformy a Slovensko v rokoch 1963 ? 1967   635

 

Rozh?ady

H a v r i l a, Marek: Rozv?janie historick?ch discipl?n na Filozofickej fakulte Univerzity Komensk?ho v Bratislave v rokoch 1945 ? 1968   655

 

Recenzie

C a m b e l, S.: ?t?tnik a n?rodohospod?r Milan Hod?a 1878 ? 1944 (?. Lipt?k)   683

S a l n e r, P.: ?idia na Slovensku medzi trad?ciou a asimil?ciou (E. Mannov?)   684

V a c u l ? k, J.: D?jiny voly?sk?ch ?ech? (1945?1948) (M. Zavack?)  687

T ? t h, I. Gy.: Literary and Written Culture in Early Modern Central Europe (E. Kowalsk?)   689

S c h e u e r m a n n, M.: Minderheitenschutz contra Konfliktverh?tung? Die Minderheitenpolitik des V?lkerbundes in den zwanziger Jahren (B. Feren?uhov?)   692

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   695

 

S e d l i a k o v ?, Al?beta: Slovensk? historiografia 1999  727