Historick? ?asopis 02/2000
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2000

Hmotnosť

322,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die 

? t e f ? n i k, Martin: Pokusy Ben?tskej republiky o atent?t na uhorsk?ho kr??a ?igmunda Luxembursk?ho   209

F u n d ? r k o v ?, Anna: Politick? pomery v predmoh??skom Uhorsku a kr??ovn? M?ria Habsbursk? (1521 ? 1526)   231

B y s t r i c k?, Valeri?n: Zahrani?nopolitick? koncepcie politick?ch str?n na Slovensku koncom tridsiatych rokov 20. storo?ia   257

K a p l a n, Kare!: Jedn?n? ?eskoslovensk? vl?dy s Vatik?nem v letech 1963 ? 1967   283

 

Rozh?ady

M a n ? e v, Kr?stjo: N?rodn? stereotypy a politika balk?nskych ?t?tov  317

 

Materi?Iy

M a r e ? k o v ?, Sylvie: K sjezdu p??tel Slov?k? 13. 8. 1905 v Hodon?n?   331

 

Arch?v 

? a p l o v i ?, Miloslav: Tri dokumenty k slovensko-po?sk?m vz?ahom z jari 1938   340

 

Recenzie 

P e ? e k, J. ? B a r n o v s k?, M.: Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953 ? 1970 (S. Sikora)   349

L o n d ? k, M.: Ot?zky industrializ?cie Slovenska (1945 ? 1960) (?. Hallon)   352

? u t a j, ?.: Ob?ianske politick? strany na Slovensku v rokoch 1944 ? 1948 (J. Pe?ek)   356 

G e ? k o v ?, ?. ? K r i ? k o v ?, ?.: Bibliografia v?ro?n?ch spr?v ?k?l z ?zemia Slovenska za ?kolsk? roky 1918/19 ? 1952/53 (E. Frimmov?)   358

S z a r k a, L.: Szlov?k nemzeti fejl?d?s ? magyar nemzetis?gi politika 1867 ? 1918. Slovensk? n?rodn? v?vin ? n?rodnostn? politika v Uhorsku 1867 ? 1918 (R. Holec)   359

K r a h w i n k I e r, H.: Friaul im Fr?lhmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des f?nften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts (J. Steinh?bel)   362

Thessaloniki ? Magna Moravia (?. Matejko)   366

B a k o ?, V.: Question of the Nation in Slovak Thought (Several Chapters on the National-Political Thought in Modem Slovakia) (M. Zemko)   368

Encyclopedia ofCanada's Peoples (E. Jake?ov?)   371