Historický časopis 01/2016
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2016

Hmotnosť

316,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H o m o ľ a, Tomáš: Vzťahy Uhorského a Českého kráľovstva v druhej polovici 60. rokov 15. storočia  3

S t a n ě k, Karel: Podíl českých vojáků na portugalsko-nizozemském konfliktu v Brazílii v 17. století  21

F a l i s o v á, Anna – M o r o v i c s o v á, Eva: Príprava a pôsobenie pôrodných asistentiek na Slovensku v posledných desaťročiach 19. a v prvej tretine 20. storočia  35

B a h n a, Miloslav – K r i v ý, Vladimír: Ako volili národnosti a konfesie v parlamentných voľbách roku 1929 na Slovensku. Možnosti nových metód ekologickej inferencie 57

S i m o n, Attila: Vnútorné rozpory v Maďarskej strane v rokoch 1939 – 1945 a nevydarené pokusy o odstránenie Jánosa Esterházyho z čela strany  87

Š p u l e r o v á, Jana – D o b r o v o d s k á, Marta – Š t e f u n k o v á,  Dagmar – P i s c o v á, Veronika – P e t r o v i č, František: História vzniku a vývoja historických štruktúr tradične obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny  109

 

M a t e r i á l y

D u l o v i č, Erik: Slovenský miestopis v Prahe (1918 – 1938)  127

 

D i s k u s i a

U l i č n ý, Ferdinand: Evolučný, živelný alebo zakladateľský, privilegiálny pôvod mešťanov a miest na Slovensku?  153

 

R e c e n z i e

P á l f f y, Géza – S o l t é s z, Gábor Ferenc – T ó t h, Csaba. Coronatus Posonii. Bratislavské korunovačné medaily a žetóny 1563 – 1830 / A pozsonyi magyar uralkodókoronázások érmei 1563–1830 (János Buza) 161

H e i n d l, Waltraud. Josephinische mandarine. Bürokratie und Beamte in Österreich. Band 2: 1848 – 1914. Studien zu Politik und Verwaltung, Band 107 (Elena Mannová)  163

M o s n ý, Peter – L a c l a v í k o v á, Miriam. Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. 1848 – 1948 (Ján Drgo)  167

T e i c h, Mikuláš. The Scientific Revolution Revisited (Antonie Doležalová)  169

 

G l o s y  173

 

K r o n i k a  179