Historick? ?asopis 01/2016
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2016

Hmotnosť

316,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H o m o ? a, Tom??: Vz?ahy Uhorsk?ho a ?esk?ho kr??ovstva v druhej polovici 60. rokov 15. storo?ia  3

S t a n ? k, Karel: Pod?l ?esk?ch voj?k? na portugalsko-nizozemsk?m konfliktu v Braz?lii v 17. stolet?  21

F a l i s o v ?, Anna ? M o r o v i c s o v ?, Eva: Pr?prava a p?sobenie p?rodn?ch asistentiek na Slovensku v posledn?ch desa?ro?iach 19. a v prvej tretine 20. storo?ia  35

B a h n a, Miloslav ? K r i v ?, Vladim?r: Ako volili n?rodnosti a konfesie v parlamentn?ch vo?b?ch roku 1929 na Slovensku. Mo?nosti nov?ch met?d ekologickej inferencie 57

S i m o n, Attila: Vn?torn? rozpory v Ma?arskej strane v rokoch 1939 ? 1945 a nevydaren? pokusy o odstr?nenie J?nosa Esterh?zyho z ?ela strany  87

? p u l e r o v ?, Jana ? D o b r o v o d s k ?, Marta ? ? t e f u n k o v ?,  Dagmar ? P i s c o v ?, Veronika ? P e t r o v i ?, Franti?ek: Hist?ria vzniku a v?voja historick?ch ?trukt?r tradi?ne obhospodarovanej po?nohospod?rskej krajiny  109

 

M a t e r i ? l y

D u l o v i ?, Erik: Slovensk? miestopis v Prahe (1918 ? 1938)  127

 

D i s k u s i a

U l i ? n ?, Ferdinand: Evolu?n?, ?iveln? alebo zakladate?sk?, privilegi?lny p?vod me??anov a miest na Slovensku?  153

 

R e c e n z i e

P ? l f f y, G?za ? S o l t ? s z, G?bor Ferenc ? T ? t h, Csaba. Coronatus Posonii. Bratislavsk? korunova?n? medaily a ?et?ny 1563 ? 1830 / A pozsonyi magyar uralkod?koron?z?sok ?rmei 1563?1830 (J?nos Buza) 161

H e i n d l, Waltraud. Josephinische mandarine. B?rokratie und Beamte in ?sterreich. Band 2: 1848 ? 1914. Studien zu Politik und Verwaltung, Band 107 (Elena Mannov?)  163

M o s n ?, Peter ? L a c l a v ? k o v ?, Miriam. Dejiny ?t?tu a pr?va na ?zem? Slovenska II. 1848 ? 1948 (J?n Drgo)  167

T e i c h, Mikul??. The Scientific Revolution Revisited (Antonie Dole?alov?)  169

 

G l o s y  173

 

K r o n i k a  179