Historick? ?asopis 02/2010
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

200

Rok vydania

2010

Hmotnosť

328,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ? g i a

? e r n ? k, V?clav ? V i c e n ? k, Jozef: K niektor?m metodologick?m ot?zkam historick?ho poznania  193

 

? t ? d i e

Z ? b o j n ? k, Jozef: Problematika v?asn?ho stredoveku na Slovensku  213

O s y k o v ?, Linda: Volebn? kampa? ?udovej strany pred parlamentn?mi vo?bami v 20. rokoch 20. storo?ia  233

C h u d j ? k, Franti?ek: Slovensk? banka v rokoch 1930 ? 1938. ?as tvrd?ch sk??ok a sklaman?  263

 

R o z h ? a d y

H o l e c, Roman: Trianonsk? ritu?ly alebo ?vahy nad niektor?mi javmi v ma?arskej historiografii  291

 

M a t e r i ? l y

P e l i k ? n, Jan: Pozn?mky k soci?ln? situaci v Kosovu v 60. a 70. letech 20. stolet?  313

 

D i s k u s i a

H r n k o, Anton: Ad: Du?an Kov??, Probl?m p?sania mien historick?ch osobnost? z obdobia uhorsk?ch dej?n  343

 

R e c e n z i e

R y c h l ? k, Jan a kol.: Mezi V?dn? a Ca?ihradem. 1. Utv??en? balk?nsk?ch n?rod? (Valeri?n Bystrick?)  347

K o w a l s k ?, Eva ? K a n t e k, Karol: Uhorsk? raps?dia alebo tragick? pr?beh osvietenca Jozefa Hajn?czyho (Du?an ?kvarna)  349

K o v ? ?, Du?an a kol.: Prv? svetov? vojna 1914 ? 1918 (Milan Zemko)  352

S e g e ?, Du?an: Dvojkr?? v silo?iarach Bieleho orla (Dagmar ?ierna-Lantayov?) 355

Monografie Historick?ho ?stavu SAV k 40. v?ro?iu udalost? roka 1968 v ?eskoslovensku a na Slovensku (?udov?t Hallon)  358

 

G l o s y  362

 

K r o n i k a  376

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  388