Historický časopis 02/2010
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

200

Rok vydania

2010

Hmotnosť

328,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ó g i a

Č e r n í k, Václav – V i c e n í k, Jozef: K niektorým metodologickým otázkam historického poznania  193

 

Š t ú d i e

Z á b o j n í k, Jozef: Problematika včasného stredoveku na Slovensku  213

O s y k o v á, Linda: Volebná kampaň ľudovej strany pred parlamentnými voľbami v 20. rokoch 20. storočia  233

C h u d j á k, František: Slovenská banka v rokoch 1930 – 1938. Čas tvrdých skúšok a sklamaní  263

 

R o z h ľ a d y

H o l e c, Roman: Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii  291

 

M a t e r i á l y

P e l i k á n, Jan: Poznámky k sociální situaci v Kosovu v 60. a 70. letech 20. století  313

 

D i s k u s i a

H r n k o, Anton: Ad: Dušan Kováč, Problém písania mien historických osobností z obdobia uhorských dejín  343

 

R e c e n z i e

R y c h l í k, Jan a kol.: Mezi Vídní a Cařihradem. 1. Utváření balkánských národů (Valerián Bystrický)  347

K o w a l s k á, Eva – K a n t e k, Karol: Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho (Dušan Škvarna)  349

K o v á č, Dušan a kol.: Prvá svetová vojna 1914 – 1918 (Milan Zemko)  352

S e g e š, Dušan: Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla (Dagmar Čierna-Lantayová) 355

Monografie Historického ústavu SAV k 40. výročiu udalostí roka 1968 v Československu a na Slovensku (Ľudovít Hallon)  358

 

G l o s y  362

 

K r o n i k a  376

 

O b h á j e n é  p r á c e  388