Historický časopis 03/2005
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

188

Rok vydania

2005

Hmotnosť

307,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

K e r e c, Darja: Balogovci – predkovia významného rodu Séčiovcov   429

R y b á ř o v á, Petra: Prejavy politického antisemitizmu v Nitrianskej župe v osemdesiatych rokoch 19. storočia   443

G a b z d i 1 o v á, Soňa – O 1 e j n í k, Milan: Od pozitivizmu k negativizmu –Karpatonemecká strana v období predmníchovskej ČSR   467

P e t r a n s k ý, Ivan A.: Pôdohospodárske majetky katolíckej cirkvi a pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945 – 1950   487

 

Materiály

P e l č á k o v á, Dagmar: Česko-slovenská anketa v časopise Prúdy z roku 1914 (1919) a otázka vzájomnosti   505

S o r b y, Karol: Sýria v centre blízkovýchodného mocenského zápasu (1955 – 1957)   523

 

Rozhľady

P a p a j í k, David: Stavy a majetek na Moravě ve 14.-16. století   545

 

Diskusia

D v o ř á k o v á, Daniela: K niektorým problémom slovenskej historiografie   559

K ó n y a, Peter: K dejinám kresťanstva a reformácie na Slovensku   561

 

Recenzie

Žena a právo. Spoločenské a právne postavenie žien v minulosti (A. Svecová)   569

Slavistyka. Dmytro Čyževskyj i svitova slavistyka, zv. 1. (M. Nevrlý)   573

Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR (G. Dudeková)   575

F r e i f e 1 d, Alice: Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848–1914 (L. Vörös)   580

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA ­– KRONIKA