Historick? ?asopis 03/2005
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

188

Rok vydania

2005

Hmotnosť

307,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

K e r e c, Darja: Balogovci ? predkovia v?znamn?ho rodu S??iovcov   429

R y b ? ? o v ?, Petra: Prejavy politick?ho antisemitizmu v Nitrianskej ?upe v osemdesiatych rokoch 19. storo?ia   443

G a b z d i 1 o v ?, So?a ? O 1 e j n ? k, Milan: Od pozitivizmu k negativizmu ?Karpatonemeck? strana v obdob? predmn?chovskej ?SR   467

P e t r a n s k ?, Ivan A.: P?dohospod?rske majetky katol?ckej cirkvi a pozemkov? reforma na Slovensku v rokoch 1945 ? 1950   487

 

Materi?ly

P e l ? ? k o v ?, Dagmar: ?esko-slovensk? anketa v ?asopise Pr?dy z roku 1914 (1919) a ot?zka vz?jomnosti   505

S o r b y, Karol: S?ria v centre bl?zkov?chodn?ho mocensk?ho z?pasu (1955 ? 1957)   523

 

Rozh?ady

P a p a j ? k, David: Stavy a majetek na Morav? ve 14.-16. stolet?   545

 

Diskusia

D v o ? ? k o v ?, Daniela: K niektor?m probl?mom slovenskej historiografie   559

K ? n y a, Peter: K dejin?m kres?anstva a reform?cie na Slovensku   561

 

Recenzie

?ena a pr?vo. Spolo?ensk? a pr?vne postavenie ?ien v minulosti (A. Svecov?)   569

Slavistyka. Dmytro ?y?evskyj i svitova slavistyka, zv. 1. (M. Nevrl?)   573

Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR (G. Dudekov?)   575

F r e i f e 1 d, Alice: Nationalism and the Crowd in Liberal Hungary, 1848?1914 (L. V?r?s)   580

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ?? KRONIKA