Historick? ?asopis 01/2015
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-?e?tina-angli?tina

Počet strán

194

Rok vydania

2015

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

L a c k o, Miroslav: ?t?tne financie habsburskej monarchie a uhorsk? me? v obdob? vojny o rak?ske dedi?stvo. ?t?t kontra s?kromn? ?a?iari  3

P o ? r, J?nos: Vari?cie na zachovanie stavu. O uhorsk?ch krajinsk?ch snemoch 19. storo?ia  27

M a c h o, Peter: ?Na kriedlach slovansk?ho citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom?. Symbolick? in?trumentaliz?cia M. R. ?tef?nika a slovansk? vz?jomnos? na pozad? dobov?ch medzi?t?tnych vz?ahov  47

K o ? ? k o v ?, Katar?na: Soci?lny ?t?t a soci?lna politika v ?eskoslovensku v rokoch 1945 ? 1948. Politika zamestnanosti ? strategick? pilier spolo?nosti 81

R a d u, Sorin ? C o s m i n, Budeanc? ? F l a v i u s, Solomon: The ?Comrades?, Propaganda and the Collectivization of Agriculture in Eastern Europe  113

 

M a t e r i ? l y

? m ? d, Marek: Pohled na konkl?ve a volbu pape?e Pia XI. z ?eskoslovensk? perspektivy  137

 

R e c e n z i e

D v o ? ? k o v ?, Daniela. Barbora Celjsk?. ?ierna kr??ovn?. ?ivotn? pr?beh uhorskej, r?msko-nemeckej a ?eskej kr??ovnej 1391 ? 1451 (J?n Luka?ka)  151

D u c h o ? o v ?, Diana. Palat?n Mikul?? Esterh?zy a jeho dvor. Spolo?nos?, normy, ritu?ly ka?dodennosti (Frederik Federmayer)  152

S z e k r ? n y e s s i, Attila. Hist?ria Pre?ova v obr?zkoch / Eperjes t?rt?nete k?pekben (Peter ?vorc)  155

B u d i l, Ivo T. ?svit rasismu (Milan Hrabovsk?)  160

B y s t r i c k ?, Valeri?n. Zahrani?nopolitick? s?vislosti vzniku Slovensk?ho ?t?tu 14. marca 1939 (Pavol Petruf) 164

 

G l o s y 169

 

K r o n i k a  183