Historick? ?asopis 01/2008
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

222

Rok vydania

2008

Hmotnosť

360,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

? u r k o v ?, M?ria: Vznik a v?voj najstar?ej zvolenskej ??achty  3

N ? m e t h, H. Istv?n: Vplyv osmanskej vojny na v?voj miest v Uhorsku a da?ov? za?a?enie slobodn?ch kr??ovsk?ch miest v Uhorsku v 16. a 17. storo??  29

C h u d j ? k, Franti?ek: Podnikate?sk? aktivity Slovenskej banky v rokoch 1919 ? 1929  43

Z e m k o, Milan: Volebn? z?kon do Poslaneckej snemovne N?rodn?ho zhroma?denia za prvej ?eskoslovenskej republiky a strany n?rodnostn?ch men??n  81

? i e r n a - L a n t a y o v ?, Dagmar: Slovansk? predstavy a politick? vari?cie vo vz?ahoch Slov?kov k Moskve (1934 ? 1949)  93

 

R o z h ? a d y

M a l i n i a k, Pavol: K sob??nej politike Bela IV. Dynastick? svadba vo Zvolene a jej reflexie v historiografii  125

N a g a y o, Susumu: Nov? poznatky z pobytu Milana Rastislava ?tef?nika v Japonsku (okt?ber ? november 1918)  137

Z ? c k e r t, Martin: Veda a ?riadenie identity?. ?Sudetonemeck?? etnografi a ich vz?ah k Slovensku na pr?klade ?asopisu Karpathenland (1928 ? 1938)  147

? a t k u l i a k, Jozef: Spory o nov? ?stavu ?esko-slovenskej feder?cie v druhej polovici 80. rokov XX. storo?ia  161

 

R e c e n z i e

R ? s e n, J?rn: Hist?ria: nar?cia, interpret?cia, orient?cia (Juraj ?uch)  191

? e p a, Milan: Poetika ?esk?ho d?jepisectv? (Marcela Bedn?rov?)  193

K r a k o v s k ?, Roman: Rituel du 1er mai en Tch?coslovaquie 1948 ? 1989 (Michal K?i?an)  195

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   198

 

K r o n i k a   207