Historick? ?asopis 02/2008
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

196

Rok vydania

2008

Hmotnosť

320,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

C h v o j k a, Michal: Z?pas habsburskej pol?cie s tajn?m hnut?m talianskych karbon?rov po Viedenskom kongrese  223

M a r t y k ? n o v ?, Darina: L?ska, discipl?na a budoucnost. Diskurz osmansk?ch intelektu?l? o d?tech v rodin? (1870 ? 1918)  249

L o n d ? k, Miroslav: Koniec ekonomickej reformy v ?eskoslovensku (60. roky 20. storo?ia) a Slovensko  267

K o b u s, Andrzej: ?eskoslovensko a po?sk? leto roku 1980  287

 

Ma t e r i ? l y

L e i k e r t, Jozef: Ladislav M?a?ko v boji s komunistickou mocou  315

 

R o z h ? a d y

P a u l o v i ? o v ?, Nina: Poh?ady na holokaust v kontexte 2. svetovej vojny  335

 

A r c h ? v

R y c h l ? k, Jan: Obdobie pred Slovensk?m n?rodn?m povstan?m v spr?vach chorv?tskeho vyslanca v Bratislave 349

 

R e c e n z i e

D a n g l, Vojtech: Arm?da a spolo?nos? na prelome 19. a 20. storo?ia (Milan Podrimavsk?)  385

Russkije i slovaki v XIX. ? XX. vv.: kontakty, vzaimodejstvije, stereotipy (Irina Dulebov? ? ?ubor Matejko)  388

N i ? ? a n s k ?, Eduard (ed.): Z dej?n holokaustu a jeho popierania. Acta historica Posoniensia VII. (?udov?t Hallon)  392

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   395

 

K r o n i k a   405