Historický časopis 02/2008
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

196

Rok vydania

2008

Hmotnosť

320,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

C h v o j k a, Michal: Zápas habsburskej polície s tajným hnutím talianskych karbonárov po Viedenskom kongrese  223

M a r t y k á n o v á, Darina: Láska, disciplína a budoucnost. Diskurz osmanských intelektuálů o dětech v rodině (1870 – 1918)  249

L o n d á k, Miroslav: Koniec ekonomickej reformy v Československu (60. roky 20. storočia) a Slovensko  267

K o b u s, Andrzej: Československo a poľské leto roku 1980  287

 

Ma t e r i á l y

L e i k e r t, Jozef: Ladislav Mňačko v boji s komunistickou mocou  315

 

R o z h ľ a d y

P a u l o v i č o v á, Nina: Pohľady na holokaust v kontexte 2. svetovej vojny  335

 

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Obdobie pred Slovenským národným povstaním v správach chorvátskeho vyslanca v Bratislave 349

 

R e c e n z i e

D a n g l, Vojtech: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia (Milan Podrimavský)  385

Russkije i slovaki v XIX. – XX. vv.: kontakty, vzaimodejstvije, stereotipy (Irina Dulebová – Ľubor Matejko)  388

N i ž ň a n s k ý, Eduard (ed.): Z dejín holokaustu a jeho popierania. Acta historica Posoniensia VII. (Ľudovít Hallon)  392

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   395

 

K r o n i k a   405