Historick? ?asopis 03/2008
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

168

Rok vydania

2008

Hmotnosť

274,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

M a c h o, Peter: R?zusov Odkaz m?tvych a vn?manie n?silia v medzikonfesion?lnych vz?ahoch  419

K ? i ? a n, Michal: Vedec ? cestovate? alebo agent franc?zskej vl?dy? (Predvojnov? aktivity M. R. ?tef?nika)  443

K ? z m e r o v ?, ?ubica: Spolok profesorov Slov?kov v rokoch 1921 ? 1941  461

G a b z d i l o v ? - O l e j n ? k o v ?, So?a: Vznik a ?innos? Csemadoku v kontexte politiky KS? (1949 ? 1951)  477

 

Ma t e r i ? l y

S y l v i a  z  L i m e r i c k u ? M i n t a l o v ?, Zora: Z ?innosti pomocnej misie Britsk?ho ?erven?ho kr??a Lady Muriel Paget na Slovensku  497

 

R o z h ? a d y

S o r b y, Karol: Irak po p?de monarchie (1958 ? 1959)  507

 

D i s k u s i a

M i c h e l a, Miroslav: S??asn? u?ebnice dejepisu v Ma?arsku a probl?m reprezent?ci? ma?arsko-slovensk?ch vz?ahov  525

 

R e c e n z i e

K o l l ? r o v ?, Ivona: Vydavatelia v 18. storo?? (Eva Kowalsk?)  537

J a g i e ? ? o, Michal: S?owacy w polskich oczach (Irena Malec-Bili?ska) 539

D e j m e k, Jind?ich: Edvard Bene?. ??st prvn? (Ond?ej Houska)  541

? i a k, Milo? ? S n o p k o, Ladislav (eds.): Park u??achtil?ch du?? (?udov?t Hallon)  544

H r a b u ? i c k ?, Aurel (ed.): Slovensk? m?tus. Slovak Myth (Elena Mannov?)  547

B i l ?, Serge: Noirs dans les camps nazis (Lucia Galibert)  550

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   555

 

K r o n i k a 577