Historický časopis 03/2008
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

168

Rok vydania

2008

Hmotnosť

274,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

M a c h o, Peter: Rázusov Odkaz mŕtvych a vnímanie násilia v medzikonfesionálnych vzťahoch  419

K š i ň a n, Michal: Vedec – cestovateľ alebo agent francúzskej vlády? (Predvojnové aktivity M. R. Štefánika)  443

K á z m e r o v á, Ľubica: Spolok profesorov Slovákov v rokoch 1921 – 1941  461

G a b z d i l o v á - O l e j n í k o v á, Soňa: Vznik a činnosť Csemadoku v kontexte politiky KSČ (1949 – 1951)  477

 

Ma t e r i á l y

S y l v i a  z  L i m e r i c k u – M i n t a l o v á, Zora: Z činnosti pomocnej misie Britského Červeného kríža Lady Muriel Paget na Slovensku  497

 

R o z h ľ a d y

S o r b y, Karol: Irak po páde monarchie (1958 – 1959)  507

 

D i s k u s i a

M i c h e l a, Miroslav: Súčasné učebnice dejepisu v Maďarsku a problém reprezentácií maďarsko-slovenských vzťahov  525

 

R e c e n z i e

K o l l á r o v á, Ivona: Vydavatelia v 18. storočí (Eva Kowalská)  537

J a g i e ł ł o, Michal: Słowacy w polskich oczach (Irena Malec-Bilińska) 539

D e j m e k, Jindřich: Edvard Beneš. Část první (Ondřej Houska)  541

Ž i a k, Miloš – S n o p k o, Ladislav (eds.): Park ušľachtilých duší (Ľudovít Hallon)  544

H r a b u š i c k ý, Aurel (ed.): Slovenský mýtus. Slovak Myth (Elena Mannová)  547

B i l é, Serge: Noirs dans les camps nazis (Lucia Galibert)  550

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   555

 

K r o n i k a 577