Historický časopis 04/2021
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-angličtina

Počet strán

208

Rok vydania

2021

Hmotnosť

343,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

H l a v i n k a, Ján: Monotematické číslo na tému Prenasledovanie Židov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Európe   577

 

Š t ú d i e 

Z a v a c k á, Katarína: Viera alebo rasa. Dilemy tvorby prvých protižidovských  noriem na Slovensku  579 

K u b á t o v á, Hana: Topológie holokaustu na východoslovenskom vidieku  601 

N e š ť á k o v á, Denisa: Žena – muž– tábor. K otázke vplyvu rodu na prežívanie holokaustu 627 

T o k á r o v á, Zuzana: Social Status of the Interwar Jewish Political Elite in Prešov and Its Influence on Surviving the Holocaust  655 

S c h v a r c, Michal – H l a v i n k a, Ján: Deportácie Židov zo Spiša v septembri 1944. K začiatkom a chronológii druhej vlny deportácií Židov zo Slovenska  677 

 

A r c h í v 

N i ž ň a n s k ý, Eduard – P s i c o v á, Katarína: Nemecký poradca Erich Gebert a jeho snahy o ovplyvnenie priebehu arizácií na Slovensku  693 

H l a v i n k a, Ján – S c h v a r c, Michal: Akcia Reinhardt a deportácie slovenských Židov do Lublinskej oblasti v dokumentoch 729 

 

M a t e r i á l y 

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2019 – 2020   755 

 

R e c e n z i e 

H á j k o v á, Anna: The Last Ghetto: An Everyday History of Theresienstadt (Denisa Nešťáková) 777 

 

N e k r o l ó g 

Zomrel Ákoš Paulinyi (1929 – 2021) (Roman Holec) 780