Historick? ?asopis 04/2021
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-angli?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2021

Hmotnosť

343,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?vod

H l a v i n k a, J?n: Monotematick? ??slo na t?mu Prenasledovanie ?idov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Eur?pe   577

 

? t ? d i e 

Z a v a c k ?, Katar?na: Viera alebo rasa. Dilemy tvorby prv?ch proti?idovsk?ch  noriem na Slovensku  579 

K u b ? t o v ?, Hana: Topol?gie holokaustu na v?chodoslovenskom vidieku  601 

N e ? ? ? k o v ?, Denisa: ?ena ? mu?? t?bor. K ot?zke vplyvu rodu na pre??vanie holokaustu 627 

T o k ? r o v ?, Zuzana: Social Status of the Interwar Jewish Political Elite in Pre?ov and Its Influence on Surviving the Holocaust  655 

S c h v a r c, Michal ? H l a v i n k a, J?n: Deport?cie ?idov zo Spi?a v septembri 1944. K za?iatkom a chronol?gii druhej vlny deport?ci? ?idov zo Slovenska  677 

 

A r c h ? v 

N i ? ? a n s k ?, Eduard ? P s i c o v ?, Katar?na: Nemeck? poradca Erich Gebert a jeho snahy o ovplyvnenie priebehu ariz?ci? na Slovensku  693 

H l a v i n k a, J?n ? S c h v a r c, Michal: Akcia Reinhardt a deport?cie slovensk?ch ?idov do Lublinskej oblasti v dokumentoch 729 

 

M a t e r i ? l y 

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV v rokoch 2019 ? 2020   755 

 

R e c e n z i e 

H ? j k o v ?, Anna: The Last Ghetto: An Everyday History of Theresienstadt (Denisa Ne???kov?) 777 

 

N e k r o l ? g 

Zomrel ?ko? Paulinyi (1929 ? 2021) (Roman Holec) 780