Historický časopis 01/2009
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

194

Rok vydania

2009

Hmotnosť

320,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Š u c h, Juraj: Frank Ankersmit: Naratívna logika a historická reprezentácia  3

Č a r n o g u r s k á, Marina: Lao c´, zakladateľ čínskeho taoizmu, vo svetle novoodhalených historických súvislostí 19

F r i m m o v á, Eva: Kultúrno-duchovné a politické prostredie Bratislavy v dobe Mateja Korvína 43

T ó z s a R i g ó, Attila: „Ausgeben – eingenomen... die Stat [...] notturffigklich versehn“ Rozpočet mesta Bratislavy v druhej štvrtine 16. storočia  67

R o g u ľ o v á, Jaroslava: Československá národnodemokratická strana v politike Slovenskej národnej strany v rokoch 1919 – 1932  87

 

R o z h ľ a d y

S o r b y ml., Karol: Počiatky modernej irackej štátnosti (1918 – 1922) 111

 

M a t e r i á l y

K a m e n i c k ý, Miroslav: Príspevok k dejinám huty v Železnej Breznici 131

 

R e c e n z i e

D u b o v s k ý, Peter: Hezekiah and the Assyrian Spies (Helena Panczová)  139

Magnae Moraviae fontes historici (Lubomíra Havlíková)  142

M a r e k, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku (Ján Lukačka)  144

D a n i š, Vladimír: Začiatky Slovenskej ľudovej strany (Roman Holec) 146

K a m e n e c, Ivan – H l a v i n k a, Ján: Spory o biskupa Vojtaššáka (Eduard Nižňanský) 150

D a v i e s, Norman: God´s playground. A history of Poland. Vol. 1, 2 (Nina Paulovičová)  153

 

G L O S Y –  B I B L I O G R A F I A  158

 

K R O N I K A  177