Historick? ?asopis 01/2009
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

194

Rok vydania

2009

Hmotnosť

320,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

? u c h, Juraj: Frank Ankersmit: Narat?vna logika a historick? reprezent?cia  3

? a r n o g u r s k ?, Marina: Lao c?, zakladate? ??nskeho taoizmu, vo svetle novoodhalen?ch historick?ch s?vislost? 19

F r i m m o v ?, Eva: Kult?rno-duchovn? a politick? prostredie Bratislavy v dobe Mateja Korv?na 43

T ? z s a R i g ?, Attila: ?Ausgeben ? eingenomen... die Stat [...] notturffigklich versehn? Rozpo?et mesta Bratislavy v druhej ?tvrtine 16. storo?ia  67

R o g u ? o v ?, Jaroslava: ?eskoslovensk? n?rodnodemokratick? strana v politike Slovenskej n?rodnej strany v rokoch 1919 ? 1932  87

 

R o z h ? a d y

S o r b y ml., Karol: Po?iatky modernej irackej ?t?tnosti (1918 ? 1922) 111

 

M a t e r i ? l y

K a m e n i c k ?, Miroslav: Pr?spevok k dejin?m huty v ?eleznej Breznici 131

 

R e c e n z i e

D u b o v s k ?, Peter: Hezekiah and the Assyrian Spies (Helena Panczov?)  139

Magnae Moraviae fontes historici (Lubom?ra Havl?kov?)  142

M a r e k, Milo?: Cudzie etnik? na stredovekom Slovensku (J?n Luka?ka)  144

D a n i ?, Vladim?r: Za?iatky Slovenskej ?udovej strany (Roman Holec) 146

K a m e n e c, Ivan ? H l a v i n k a, J?n: Spory o biskupa Vojta???ka (Eduard Ni??ansk?) 150

D a v i e s, Norman: God?s playground. A history of Poland. Vol. 1, 2 (Nina Paulovi?ov?)  153

 

G L O S Y ?  B I B L I O G R A F I A  158

 

K R O N I K A  177