Historick? ?asopis 04/2018
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-?e?tina-angli?tina

Počet strán

208

Rok vydania

2018

Hmotnosť

338,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

M a r e k, Milo?: Necpalskovici a Justovci. Prevzatie tur?ianskych majetkov v 15. storo??  577

L a c l a v ? k o v ?, Miriam ? ? v e c o v ?, Adriana: Dlh? cesta k pr?vnej emancip?cii ?eny v rodinn?ch a majetkov?ch vz?ahoch  599

? u l i g o j, Metod ? S i n k o v i ?, Ljudmila: ?Ladies and gentelmen, all aboard!? Travelling in the northern Adriadic until the world war II  629

? k o r v a n k o v ?, Eva: Snahy o obmedzenie vysoko?kolsk?ho ?t?dia ?ien v obdob? slovensk?ho ?t?tu  649

T a t e r o v ?, Eva: P??stup ?eskoslovensk? diplomacie k Izraeli v letech 1960?1967  671

M i c h ? l e k, Slavom?r: Americk? kongres a ?eskoslovensk? menov? zlato 1980 ? 1981  701

 

M a t e r i ? l y

N i c ? k, Maro?: Postoj Luthera k islamu v jeho Arm?dnej k?zni proti Turkovi (1529/30)  725

 

R e c e n z i e

H o r s k ?, Jan: Teorie a narace. K noetice historick? v?dy a teorii kulturn?ho v?voje (Juraj ?uch)  743

D v o ? ? k o v ?, Daniela a kol.: Stredovek? hrady na Slovensku. ?ivot, kult?ra, spolo?nos? (Matej Harv?t)  745

D e m m e l, J?zsef: Pansl?vi v ka?tie?och. Zabudnut? pr?beh slovensk?ho n?rodn?ho hnutia (Peter ?olt?s)  750

? t o f a n ? k, Jakub: Medzi kr??om a kladivom. Recepcia soci?lneho myslenia v katol?ckej cirkvi v prvej polovici 20. storo?ia (Miloslav Szab?)  755

Z a v a c k ?, Mar?na: ?ud?cka prev?chova. M?ria Jan??kov? v Ilave roku 1939 a jej Cela ?. 20 (Miroslav Pal?rik)  758

 

G l o s y  763

K r o n i k a  767

O b h ? j e n ? p r ? c e  773

O b s a h 2 0 1 8 , r o ? . 6 6  779