Historický časopis 04/2018
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

208

Rok vydania

2018

Hmotnosť

338,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

M a r e k, Miloš: Necpalskovici a Justovci. Prevzatie turčianskych majetkov v 15. storočí  577

L a c l a v í k o v á, Miriam – Š v e c o v á, Adriana: Dlhá cesta k právnej emancipácii ženy v rodinných a majetkových vzťahoch  599

Š u l i g o j, Metod – S i n k o v i č, Ljudmila: »Ladies and gentelmen, all aboard!« Travelling in the northern Adriadic until the world war II  629

Š k o r v a n k o v á, Eva: Snahy o obmedzenie vysokoškolského štúdia žien v období slovenského štátu  649

T a t e r o v á, Eva: Přístup československé diplomacie k Izraeli v letech 1960–1967  671

M i c h á l e k, Slavomír: Americký kongres a československé menové zlato 1980 – 1981  701

 

M a t e r i á l y

N i c á k, Maroš: Postoj Luthera k islamu v jeho Armádnej kázni proti Turkovi (1529/30)  725

 

R e c e n z i e

H o r s k ý, Jan: Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje (Juraj Šuch)  743

D v o ř á k o v á, Daniela a kol.: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť (Matej Harvát)  745

D e m m e l, József: Panslávi v kaštieľoch. Zabudnutý príbeh slovenského národného hnutia (Peter Šoltés)  750

Š t o f a n í k, Jakub: Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia (Miloslav Szabó)  755

Z a v a c k á, Marína: Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20 (Miroslav Palárik)  758

 

G l o s y  763

K r o n i k a  767

O b h á j e n é p r á c e  773

O b s a h 2 0 1 8 , r o č . 6 6  779