Historick? ?asopis 01/1995
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

200

Rok vydania

1995

Hmotnosť

337,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

W o l f r a m, Herwig: Historick? pramene a poloha (Ve?kej) Moravy   3

M r v a, Ivan: Vypuknutie povstania Franti?ka II. Rakociho a jeho priebeh na Slovensku roku 1703   16

F i r s o v, F. Jevgenij: Boj za orient?ciu ?esk?ho a slovensk?ho n?rodnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915 ? 1917   47

C a m b e l, Samuel: Ariz?cia a ?al?ie zmeny v pozemkovej dr?be na Slovensku do leta 1944   69

P e ? e k, Jan: Premeny slovensk?ho dru?stevn?ctva po roku 1948   89

 

Rozh?ady

H a t a l o v ?, Henrieta: Gener?l ?ankaj?ek a jeho doba (1887 ? 1975)   106

S z p o c i n s k i, Andrzej: Druh? sv?tov? v?lka ve ?koln?ch u?ebnic?ch 1950 ? 1993 v Polsku   119

F r a n k, Robert: Dv? sv?tov? v?lky ve francouzsk?ch u?ebnic?ch   124

 

Materi?ly

R o s e n b a u m, Karol: ?ivot a p?sobenie Daniela Jaroslava B?rika (1814 ? 1899)   129

 

Recenzie

H a b s b u r g, Otto von: ?vahy o Evrop? (J. Bartl)   151

K a ? a v s k ?, M.: N?rodnostn? pomery na Spi?i v 18. storo?? a v 1. polovici 19. storo?ia (V. ?i?aj)   153

A l e ?, P.: Pravoslavn? cirkev u n?s. P?ehled d?jinn? cesty (A. Kaputa)   155

P r e ? a n, V.: V kraden?m ?ase. V?b?r ze studi?, ?l?nk? a ?vah z let 1973?1993 (K. Pichlik)   157

Krise - Umbruch - Neubeginn. Eine kritische und selbskritische Dokumentation der DDR Geschichtswissenschaft 1989/90 (J. Kudrna)   159

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA