Historick? ?asopis 02/2001
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2001

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

B y s t r i c k ?, Peter: Politick? situ?cia strednej Eur?py po rozpade r??e Hunov   201

K a t u n i n e c, Milan: V?voj kres?ansk?ho odborov?ho hnutia na Slovensku v prv?ch rokoch ?SR   223

K o v ? ?, Du?an: Organizovan? odsun Nemcov zo Slovenska roku 1946   237

S o r b y, Karol: Vn?tropolitick? v?voj v Iraku po druhej svetovej vojne ( 1945 ? 1954)   255

P e ? e k, Jan: Pokra?ovanie ?eskoslovensko-vatik?nskych rokovan? v rokoch 1970 ? 1977   274

 

Rozh?ady

R e p e, Bo?o: Juhoslovansk? historiografia do osemdesiatych rokov 20. storo?ia   294

T a j t ? k, Ladislav: V?chodn? Slovensko ako region?lny fenom?n   307

 

Recenzie

H o e n s c h, J. K.: Studia Slovaca. Studien zur Geschichte der Slowaker und der Slowakei (?. Lipt?k)   330

L a c i n a, V.: Zlat? l?ta ?eskoslovensk?ho hospod??stv? 1918?1929 (A. Bartlov?)   333

F i s c h e r, H. (Hrsg): Die ungarische Revolution von 1848/49. Vergleichende Aspekte der Revolutionen in Ungarn und Deutschland (D. ?kvarna)   335

? a g a b p a, Cip?n Wang?hug Ded?n: D?jiny Tibetu (M. Slobodn?k)  338

La Grande Encyclopedia di Gente (P. Valachovi?)   341

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA