Historick? ?asopis 03/1992
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

128

Rok vydania

1992

Hmotnosť

200,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

B a r t l, J?lius: Dekr?ty kr??a ?igmunda z roku 1405 a ich v?znam pri formovan? me?tianskeho stavu v Uhorsku   281

K o p ? a n, Vojtech: Osmansk? v?prava na Slovensko v rokoch 1663 ? 1664   297

V o z ? r, Jozef: Surovinov? z?klad?a kremnick?ho mincovn?ctva   315

M ? s ? r o ?, J?lius: ?tefan S??eni v poh?ade jeho slovensk?ch rovesn?kov   326

? u c h o v ?, X?nia: K v?voju n?zorov Ivana D?rera na rie?enie postavenia Slovenska v republike v rokoch 1918 ? 1938   335

? a t k u l i a k, Jozef: Realiz?cia ?stavn?ho z?kona o ?eskoslovenskej feder?cii od okt?bra 1968   356

 

Rozh?ady

V i d ? a n s k y j, Stepan V.: Ukrajinsk? emigr?cia v medzivojnovom ?eskoslovensku   370

 

Recenzie

Listy Mateja Bela (P. Horv?th)   386

S l i v k a, M. ? V a l l ? ? e k, A.: Hrady a hr?dky na v?chodnom Slovensku (R. Marsina)   388

? p e t k o, J.: Slovensk? exilov? a emigrantsk? politika v rokoch 1945 ? 1989 (F. Vnuk)  389

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   394