Historick? ?asopis 04/2011
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

226

Rok vydania

2011

Hmotnosť

378,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

XIV. zjazd Slovenskej historickej spolo?nosti pri SAV

? v o r c, Peter: Spolo?nos? a hist?ria ? dve str?nky jednej mince  591
K o v ? ?, Du?an: Profesia a ideologick? v?zvy. Scylla, Charibda a CISH  601
K a m e n e c, Ivan: Ako sa vid?me sami a ako n?s vid? verejnos?. Reflexia po dvadsiatich rokoch  609
M i c h e l a, Miroslav: Str??covia straten?ho ?asu. Diskusie o dejin?ch a historici na Slovensku  617
K m e ?, Norbert: Politici a politick? hist?ria 639
Spr?va o ?innosti Slovenskej historickej spolo?nosti pri SAV za roky 2006 ? 2011  653
Slovensk? n?rodn? komit?t historikov. Spr?va o ?innosti za roky 2006 ?2011  660

 

? t ? d i e

D u c h o ? o v ?, Diana: ?S rados?ou v?s o?ak?vame v tento sviato?n? de?...? Svadba ako d?le?it? s??as? rodinn?ch festiv?t Esterh?zyovcov v prvej polovici 17. storo?ia  665
K ? z m e r o v ?, ?ubica: Anton ?tef?nek a slovensk? ?kolstvo v prv?ch poprevratov?ch rokoch (1918 ? 1923) 687

 

Rozh?ady

V a ? e k, Richard: Cesta prezidenta Bene?e na Slovensko v roce 1936 a jej? ohlas v ?esk?m a slovensk?m tisku 705

 

R e c e n z i e

B i t s k e y, Istv?n: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis (Ingrid Ku?nir?kov?) 734
J a n u r a, Tom??: Vidiecke ??achtick? s?dla v Liptovskej stolici (Milo? Dud??) 736

 

Glosy 741

 

Kronika 749

 

Obh?jen? pr?ce 756

 

Slovensk? historiografia 2009 (Al?beta Sedliakov?) 757