Historick? ?asopis 04/2009
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

190

Rok vydania

2009

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Kronika Ulricha Richentala ako v?nimo?n? prame? k dejin?m Slovenska  623

N ? m e t h H. Istv?n: Eur?pska doktr?na alebo uhorsk? ?pecialita? Z?sahy ?t?tu a rekatoliz?cia miest v Uhorsku v priebehu 17. storo?ia  641

M i ? k o, Peter: Pracovn?, soci?lne a kult?rne podmienky slovensk?ch robotn?kov v Nemeckej r??i v rokoch 1939 ? 1945  659

K l a m k o v ?, Hana: V?eobecnos? antisemitizmu a jedine?nos? holokaustu: pr?klad Slovenska  679

K o v ? ?, Du?an: Transform?cia Slovenskej akad?mie vied v rokoch 1989 ? 1993  703

 

R o z h ? a d y

H o r e l, Catherine: Ma?ari a Habsbursk? monarchia  729

 

R e c e n z i e

J a n i n, Valentin Lavren?jevi?: St?edov?k? Novgorod v n?pisech na b?ezov? k??e (Juraj ?ediv?)  738

K ? n y a, Peter: Za Boha, vlas? a slobodu! Pohnut? osudy kuruck?ho gener?la Juraja Ottlyka (Tom?? Janura)  740

B r o k l o v ?, Eva ? T o m e ?, Josef ? P e h r, Michal: Agr?rn?ci, n?rodn? demokrat? a lidovci ve druh?m pol?ase prvn? ?eskoslovensk? republiky (Matej Hanula) 743

 

G l o s y  749

 

K r o n i k a  757

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  761

 

S l o v e n s k ?  h i s t o r i o g r a f i a  2 0 0 7 (Al?beta Sedliakov?) 763