Historický časopis 04/2009
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

190

Rok vydania

2009

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

D v o ř á k o v á, Daniela: Kronika Ulricha Richentala ako výnimočný prameň k dejinám Slovenska  623

N é m e t h H. István: Európska doktrína alebo uhorská špecialita? Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku v priebehu 17. storočia  641

M i č k o, Peter: Pracovné, sociálne a kultúrne podmienky slovenských robotníkov v Nemeckej ríši v rokoch 1939 – 1945  659

K l a m k o v á, Hana: Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska  679

K o v á č, Dušan: Transformácia Slovenskej akadémie vied v rokoch 1989 – 1993  703

 

R o z h ľ a d y

H o r e l, Catherine: Maďari a Habsburská monarchia  729

 

R e c e n z i e

J a n i n, Valentin Lavrenťjevič: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře (Juraj Šedivý)  738

K ó n y a, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka (Tomáš Janura)  740

B r o k l o v á, Eva – T o m e š, Josef – P e h r, Michal: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém polčase první Československé republiky (Matej Hanula) 743

 

G l o s y  749

 

K r o n i k a  757

 

O b h á j e n é  p r á c e  761

 

S l o v e n s k á  h i s t o r i o g r a f i a  2 0 0 7 (Alžbeta Sedliaková) 763