Historick? ?asopis 06/2020 (len e-verzia)
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

136

Rok vydania

2020

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H o l e c, Roman: The origin, glory and fall of the new business nobility of the Habsburg Monarchy 913

L a s l a v ? k o v ?, Jana: ?Done! The Splendid Work, the New Ornament of Our Beautiful, Ancient Coronation City is Completed!?  Identity Construction of the Urban Elite Illustrated on the Example of the Municipal Theatre in Pressburg 947

M o r a v ? ? k o v ?, Henrieta ? L o v r a, ?va ? K r i ? t e k o v ?, Laura:  The beginnings of modern town planning in the Kingdom of Hungary: the cases of Bratislava and Novi Sad  977

S c h v ar c, Michal: ?Every German in the Specified Year Groups has to appear before the Commissions without Invitation.?  The Recruitment and Service of Germans from Slovakia in the Waffen-SS 1939?1945 991

H l a v i n k a, J?n: ?I never negotiated with the Jew.?  On the Aryanizations of Slovak writer ?udov?t Mistr?k-Ondrejov 1029

 

R e v i e w s

M a n n o v ?, Elena: Minulos? ako supermarket? Sp?soby reprezent?cie a aktualiz?cie dej?n Slovenska [The past as a supermarket? Ways of presenting and up-dating the history of Slovakia] (Peter Macho)1049

D u d e k o v ? K o v ? ? o v ?, Gabriela: ?lovek vo vojne. Strat?gie pre?itia a soci?lne d?sledky prvej svetovej vojny na Slovensku [People at War. Survival Strategies and the Social Consequences of the First World War in Slovakia] (Hana Hl??kov?) 1051

Three publications on the theme of ?tef?nik from the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences

K ? i ? a n, Michal: L?homme qui parlait avec les ?toiles. Milan Rastislav ?tef?nik, h?ros franco-slovaque de la Grande Guerre 

M a c h o, Peter: Milan Rastislav ?tef?nik ako symbol. [Milan Rastislav ?tef?nik as a Symbol]

M i c h ? l e k, Slavom?r: Milan Rastislav ?tef?nik and Those Who Followed Him (Du?an Kov??) 1055

K ? z m e r o v ?, ?ubica: Pr?beh u?ite?a. Jozef Siv?k v ?kolsk?ch slu?b?ch 1918 ? 1944. [The Story of a Teacher. Jozef Siv?k in the Educational Service 1918?1944] (Anna Bockov?) 1059