Historický časopis 03/2011
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

202

Rok vydania

2011

Hmotnosť

335,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

D v o ř á k o v á, Daniela: Mikuláš zo Sečian a Salgó – výnimočný muž na dvore Žigmunda Luxemburského (Príspevok k dvorskej kultúre a fungovaniu uhorského kráľovského dvora na začiatku 15. storočia)  387

J a n u r a, Tomáš: Nepotizmus v správe Liptovskej stolice v 18. storočí  403

S e c h e l, Teodora Daniela: Zdravotná polícia a medicínske teórie v dielach uhorských lekárov (1770 – 1830)  427

D o l e ž a l o v á, Antonie: Ve státním zájmu? Státní podniky v meziválečném Československu 443

P e š e k, Jan: Komunistická strana Slovenska 1945 – 1948. Členstvo, organizácia, vedenie, stranícky aparát, vzťah ku KSČ  471

 

Ma t e r i á l y

F e d e r m a y e r, Frederik: Klement Literát Beczenczy (a archontológia zástupcov palatínskych miestodržiteľov)  493

P a l á r i k, Miroslav: Osudy pamiatok pochádzajúcich zo židovského majetku za druhej svetovej vojny  515

 

R e c e n z i e

B e r n á t, Libor: Obyvateľstvo dubnickej farnosti v 17. – 19. storočí vo svetle matrík (Eva Frimmová) 535

Trojuholníky vo francúzskej politike bezpečnosti (Bohumila Ferenčuhová) 537

T i s o, Jozef: Prejavy a články. Zv. I., II., III. (Milan Zemko) 545

Š t v e r á k, František: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (Jan Pešek) 549

 

G l o s y  553

 

K r o n i k a  575

 

O b h á j e n é p r á c e  585