Historick? ?asopis 03/2011
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

202

Rok vydania

2011

Hmotnosť

335,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Mikul?? zo Se?ian a Salg? ? v?nimo?n? mu? na dvore ?igmunda Luxembursk?ho (Pr?spevok k dvorskej kult?re a fungovaniu uhorsk?ho kr??ovsk?ho dvora na za?iatku 15. storo?ia)  387

J a n u r a, Tom??: Nepotizmus v spr?ve Liptovskej stolice v 18. storo??  403

S e c h e l, Teodora Daniela: Zdravotn? pol?cia a medic?nske te?rie v dielach uhorsk?ch lek?rov (1770 ? 1830)  427

D o l e ? a l o v ?, Antonie: Ve st?tn?m z?jmu? St?tn? podniky v meziv?le?n?m ?eskoslovensku 443

P e ? e k, Jan: Komunistick? strana Slovenska 1945 ? 1948. ?lenstvo, organiz?cia, vedenie, stran?cky apar?t, vz?ah ku KS?  471

 

Ma t e r i ? l y

F e d e r m a y e r, Frederik: Klement Liter?t Beczenczy (a archontol?gia z?stupcov palat?nskych miestodr?ite?ov)  493

P a l ? r i k, Miroslav: Osudy pamiatok poch?dzaj?cich zo ?idovsk?ho majetku za druhej svetovej vojny  515

 

R e c e n z i e

B e r n ? t, Libor: Obyvate?stvo dubnickej farnosti v 17. ? 19. storo?? vo svetle matr?k (Eva Frimmov?) 535

Trojuholn?ky vo franc?zskej politike bezpe?nosti (Bohumila Feren?uhov?) 537

T i s o, Jozef: Prejavy a ?l?nky. Zv. I., II., III. (Milan Zemko) 545

? t v e r ? k, Franti?ek: Schematismus k d?jin?m Komunistick? strany ?eskoslovenska (Jan Pe?ek) 549

 

G l o s y  553

 

K r o n i k a  575

 

O b h ? j e n ? p r ? c e  585