Historick? ?asopis 04/2004
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

208

Rok vydania

2004

Hmotnosť

337,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

M a r e k, Milo?: Rom?nske obyvate?stvo na Slovensku v stredoveku (Val?ni, Franc?zi, Taliani, ?panieli)   601

M i c h ? l e k, Slavom?r: ?esko-Slovensko na svetovej v?stave v New Yorku roku 1939   631

L a c k o, Martin: Dezercie pr?slu?n?kov Zais?ovacej div?zie na sovietsku stranu roku 1942    653

 

Materi?ly

H a ? k ?, Jozef: Spory o ?tefana Z?reczk?ho ? k postojom a ?innosti bratislavsk?ho kanonika   673

 

Rozh?ady

K o p e c k ?, Peter: Vojensk? misia gener?la Milana Rastislava ?tef?nika v Rumunsku vo svetle rumunsk?ch a franc?zskych arch?vnych dokumentov   689

 

Recenzie

Kres?anstvo v dejin?ch Slovenska (E. Frimmov?)   699

H o p p e, J. (Ed.): Pra?sk? jaro v m?di?ch. V?b?r z dobov? publicistiky. Prameny k d?jin?m ?eskoslovensk? krize 1967?1970. 11. d?l (R. Pavlovi?)   701

Vlas? i cerkov v SSSR i stran?ch Vosto?noj Jevropy 1939?1958. Diskussionnyje aspekty (M. Barnovsk?)   704

K r u h l a ? o v, A.: Drama intelektu?la: polity?ni ideji Mychajla Drahomanova (Ivan Hojlo)   706 

B o k o v ?, H. ? S p ? ? i l o v ?, L. et al.: Stru?n? ran? novohornon?meck? glos?? k pramen?m z ?esk?ch zem? (M. Papsonov?)   709

Sous la direction de Catherine Servant et ?tienne Boisserie: La Slovaquie face ses h?ritages. Horizons critique de la culture slovaque contemporaine (B. Feren?uhov?)   711

Contending with Stalinism. Soviet Power and Popular Resistance in the 1930s (M. Zavack?)    714

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   719

 

Slovensk? historiografia 2002 (Al?beta Sedliakov?)   755