Historick? ?asopis 05/1992
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

108

Rok vydania

1992

Hmotnosť

190,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

? t ? p ? n, V?clav: Z?pas moravsk?ho markrab?te Prokopa o Liptov v r?mci  st?edoevropsk? politiky na sklonku 14. stolet?   541

H o l z e r, Gejza: Zjazd mladej agr?rnej gener?cie roku 1933   556

P o l ? ? k o v ?, Zuzana: Politick? emigr?cia z Rak?ska do ?SR roku 1934 a transporty do ZSSR   565

 

Rozh?ady

T i b e n s k ?, J?n: Funkcia cyrilometodskej a ve?komoravskej trad?cie v ideol?gii slovenskej n?rodnosti  579

 

Materi?ly

K o h ? t o v ?, M?ria: Pr?spevok k star??m dejin?m z?padn?ho Slovenska (Urb?r holi?sk?ho panstva z konca 17. storo?ia)   595

 

Arch?v

A l e x a n d e r, Manfred: Proces s Vojtechom Tukom zo spravodajstva nemeck?ho konzul?tu v Bratislave   609

 

Recenzie

K a r a d y, V.- M i t t e r, W.: Bildungswesen und Sozialstruktur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert (Education and Social Structure in Central Europe in the 19th and 20th Centuries). Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung (D. Kova?)   625

Vichy et les Francais. (P. Petruf)   627

M y ? a n y ?, O.: Vid pidkarpatskych rusyniv do zakarpatskych ukrajinciv (?. Haraksim)   629

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   631