Historick? ?asopis 04/2012
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

254

Rok vydania

2012

Hmotnosť

414,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

T ? z s a-R i g ?, Attila: V?no a vinohrady v testamentoch bratislavsk?ch me??anov zo 16. storo?ia  577
B e d n ? r o v ?, Marcela: Historick? exkluzivita v ideol?gii el?t ilyrizmu prvej polovice 19. storo?ia  595
S z a b ?, Miloslav: Obvinenia z ?ritu?lnych vr??d? v Hornom Uhorsku. Antisemitsk? propaganda, politick? katolicizmus a n?rodnostn? ot?zka na prelome 19. a 20. storo?ia  617
P a  v l o v i ?, Richard: ?loha Jozefa Len?rta v roku 1968  641

 

Rozh?ady

? v o r c, Peter: Rak?ska historiografia a slovensk? dejiny  673

 

Materi?ly

M i c h ? l e k, Slavom?r: Osud majetku IBM v ?eskoslovensku v rokoch 1951 ? 1961  701

 

Diskusia

B a r t l, J?lius: Mesto Bratislava ?i Podhradie pred rokom 1291?  719

 

R e c e n z i e

O l e x ? k, Peter: Neskor? antika a ran? kres?anstvo (Marek Me?ko)  727
C h v o j k a, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Pr?sident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie (Eva Kowalsk?)  730
K o v ? ?, Martin: M?sto a hry. P??b?h lond?nsk?ch olympi?d (Jakub Dr?bik) 732
L a n g e r, Ji??: Lidov? stavby v Evrop? (Juraj Podoba)  736

 

Glosy 741

 

Kronika 756

 

Obh?jen? pr?ce 761

 

Slovensk? historiografia 2010 (Al?beta Sedliakov?) 763