Historický časopis 02/2017
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2017

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Š t e f á n i k, Martin: „Rame di Pollana“ Spišsko-gemerská meď vo Flámsku a v Benátkach v prvej tretine 14. storočia  193

C h v o j k a, Michal: Barón Miklós Wesselényi v kúpeľoch Frývaldov a Gräfenberg v rokoch 1839 – 1843  217

M a c h o, Peter: Návšteva štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode  239

P e t r u f, Pavol: Vývoj v Československu v prvej polovici roka 1968 na stránkach publikovaných francúzskych diplomatických dokumentov v korelácii s vývinom československo-francúzskych vzťahov od vzniku ČSR do prelomu rokov 1967/1968  265

 

R o z h ľ a d y

L u k á č, Eduard: Podiel Františka Karšaia na rozvoji komeniológie a dejín školstva na Slovensku  295

 

M a t e r i á l y

Vo z á r, Jozef: Začiatky pestovania právnej vedy na Slovensku: Sté výročie založenia Právneho obzoru a prvé osobnosti slovenskej právnej vedy  321

P e h r, Michal: Slovenský diplomat Ilja Rath v československých službách u Svatého stolce 335

 

R e c e n z i e

M a c h o, Peter – K o d a j o v á, Daniela a kol.: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov (Peter Švorc)  353

L o n d á k, Miroslav – S i k o r a, Stanislav – L o n d á k o v á, Elena: Od predjaria k normalizácii (Jakub Drábik)  356

 

G l o s y  361

 

K r o n i k a  373

 

O b h á j e n é  p r á c e  379

 

N e k r o l ó g y  381