Historick? ?asopis 02/2017
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2017

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

? t e f ? n i k, Martin: ?Rame di Pollana? Spi?sko-gemersk? me? vo Fl?msku a v Ben?tkach v prvej tretine 14. storo?ia  193

C h v o j k a, Michal: Bar?n Mikl?s Wessel?nyi v k?pe?och Fr?valdov a Gr?fenberg v rokoch 1839 ? 1843  217

M a c h o, Peter: N?v?teva ?t?rovcov u J?na Holl?ho na Dobrej Vode  239

P e t r u f, Pavol: V?voj v ?eskoslovensku v prvej polovici roka 1968 na str?nkach publikovan?ch franc?zskych diplomatick?ch dokumentov v korel?cii s v?vinom ?eskoslovensko-franc?zskych vz?ahov od vzniku ?SR do prelomu rokov 1967/1968  265

 

R o z h ? a d y

L u k ? ?, Eduard: Podiel Franti?ka Kar?aia na rozvoji komeniol?gie a dej?n ?kolstva na Slovensku  295

 

M a t e r i ? l y

Vo z ? r, Jozef: Za?iatky pestovania pr?vnej vedy na Slovensku: St? v?ro?ie zalo?enia Pr?vneho obzoru a prv? osobnosti slovenskej pr?vnej vedy  321

P e h r, Michal: Slovensk? diplomat Ilja Rath v ?eskoslovensk?ch slu?b?ch u Svat?ho stolce 335

 

R e c e n z i e

M a c h o, Peter ? K o d a j o v ?, Daniela a kol.: ?udov?t ?t?r na hranici dvoch vekov (Peter ?vorc)  353

L o n d ? k, Miroslav ? S i k o r a, Stanislav ? L o n d ? k o v ?, Elena: Od predjaria k normaliz?cii (Jakub Dr?bik)  356

 

G l o s y  361

 

K r o n i k a  373

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  379

 

N e k r o l ? g y  381