Historick? ?asopis 01/2013
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

206

Rok vydania

2013

Hmotnosť

341,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

? a f i n, J?n: O v?bere viery a chazarskej ot?zke na Kyjevskej Rusi  3
? v e c o v ?, Adriana: Najstar?ia ?prava dedi?sk?ho pr?va na pr?klade slobodn?ho kr??ovsk?ho mesta Trnavy do konca 16. storo?ia  27
B a l o g h, Margit: Vojnov? zajatci, internovan?, vys?dlen?. Aktivity J?zsefa Mindszentyho, kardin?la Ma?arska v oblasti ?udsk?ch pr?v (1945 ? 1948) 45
? a t k u l i a k, Jozef: Postoje Alexandra Dub?eka k ?t?topr?vnemu v?voju ?SFR v rokoch 1989 ? 1992   85

 

Rozh?ady

J a k u b e c, Pavol: K ot?zke uznania Slovensk?ho ?t?tu (Slovenskej republiky) N?rskym kr??ovstvom, 1939 ?1940  121

 

Materi?ly

H u ? k a, Miroslav: Po?iatky pustovn?kov sv. August?na vo Ve?kom ?ari?i  143
K o b u s, Andrzej: Po?sk? akcenty v ?eskom a slovenskom samizdate a v exilov?ch publik?ci?ch v 80. rokoch 20. storo?ia  159

 

R e c e n z i e

T e i c h, Mikul?? ? K o v ? ?, Du?an ? B r o w n, Martin D.: Slovakia in history (Adam Hudek) 167
D u d e k o v ?, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej ?ene. Kapitoly z dej?n rodov?ch vz?ahov na Slovensku (Ivan Kamenec) 170
H r u b o ?, Anton (Ed.).: Msgr. ThDr. J?n Feren??k (1888 ? 1950). ?ivot, verejn? p?sobenie, kontroverzie (Stanislav V. Chytka) 173

 

Glosy 184

 

Kronika 194

 

Obh?jen? pr?ce  201