Historický časopis 01/2013
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

206

Rok vydania

2013

Hmotnosť

341,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Š a f i n, Ján: O výbere viery a chazarskej otázke na Kyjevskej Rusi  3
Š v e c o v á, Adriana: Najstaršia úprava dedičského práva na príklade slobodného kráľovského mesta Trnavy do konca 16. storočia  27
B a l o g h, Margit: Vojnoví zajatci, internovaní, vysídlení. Aktivity Józsefa Mindszentyho, kardinála Maďarska v oblasti ľudských práv (1945 – 1948) 45
Ž a t k u l i a k, Jozef: Postoje Alexandra Dubčeka k štátoprávnemu vývoju ČSFR v rokoch 1989 – 1992   85

 

Rozhľady

J a k u b e c, Pavol: K otázke uznania Slovenského štátu (Slovenskej republiky) Nórskym kráľovstvom, 1939 –1940  121

 

Materiály

H u ť k a, Miroslav: Počiatky pustovníkov sv. Augustína vo Veľkom Šariši  143
K o b u s, Andrzej: Poľské akcenty v českom a slovenskom samizdate a v exilových publikáciách v 80. rokoch 20. storočia  159

 

R e c e n z i e

T e i c h, Mikuláš – K o v á č, Dušan – B r o w n, Martin D.: Slovakia in history (Adam Hudek) 167
D u d e k o v á, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (Ivan Kamenec) 170
H r u b o ň, Anton (Ed.).: Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie (Stanislav V. Chytka) 173

 

Glosy 184

 

Kronika 194

 

Obhájené práce  201