Historick? ?asopis 02/1999
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

176

Rok vydania

1999

Hmotnosť

298,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

G r a u s, Igor: Z?pas Banskej Bystrice s veden?m turzovsko-fuggerovsk?ho mediarskeho podniku o spr?vu ban?ckeho bratstva Bo?ieho tela   173

K o w a l s k ?, Eva: Ot?zka intolerancie po vydan? Toleran?n?ho patentu   187

R u m p l e r, Helmut: Rak?ska r??ska rada a prechod ku kon?titucionalizmu v rokoch 1859 ? 1867   202

H o l e c, Roman: Snahy o ?stredn? slovensk? banku pred prvou svetovou vojnou   211

B a k k e, Elisabeth: ?echoslovakizmus v ?kolsk?ch u?ebniciach 1918 ? 1938   233

 

Rozh?ady

K u z m ? k, Jozef: O probl?moch hist?rie slovenskej bibliografie  254

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: Politick? situ?cia v Eur?pe a na Slovensku v rokoch 1941 ? 1943 v spr?vach bulharsk?ch diplomatov   265

 

Diskusia

H o r v ? t h, Pavel: Neuv??en? n?vrh na zru?enie slovenskej transkripcie star?ch rodov?ch mien a priezvisk   306

 

Recenzie

P e ? e k, J.: Odvr?ten? tv?r totality. Politick? perzek?cie na Slovensku v rokoch 1948 ? 1953 (V. Varinsk?)   316

V n u k, F.: Andrej Hlinka. Trib?n slovensk?ho n?roda (R. Holec)   320

Bibliografie ?esk?ch/?eskoslovensk?ch d?jin 1918?1995. V?b?r knih, sbomik? a ?l?nk? vydan?ch v letech 1990?1995. Sv. 1. ? 2. (A. Sedliakov?) 322

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   324