Historick? ?asopis 01/2011
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

188

Rok vydania

2011

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H o l e c, Roman: Agr?rna demokracia ako pokus o tretiu cestu stredoeur?pskej transform?cie 3
B e ? k a, Emanuel: Najv?znamnej?? arabsk? antisionisti. Ich n?zory a ?innos? v rokoch 1908 ? 1914  33
H r o n ? e k, Pavel: ?a?ba hned?ho uhlia v juhoslovenskej hnedouho?nej panve v medzivojnovom obdob? 57
M e r v a r t, Jan: Prvn? sjezd Svazu slovensk?ch novin??? v kv?tnu 1963. Reakce stranick?ch ?pi?ek a ?ir?? dozvuky mezi slovensk?mi a ?esk?mi komunistick?mi intelektu?ly 81

 

Materi?ly

? u r k o v ?, M?ria: Historiografia v Historickom ?stave SAV za roky 2007 ? 2009 101

 

Diskusia

? i g o, Pavol: O p?vode a v?zname slov ves a dedina 119

 

R e c e n z i e

D a n g l, Vojtech: Pod z?stavou cis?ra a kr??a. Kapitoly z vojensk?ch dej?n Slovenska 1848 ? 1914 (Milan Podrimavsk?) 127
K a t u n i n e c, Milan: Fa?izmus, n?rodn? socializmus a komunizmus. K ideov?m zdrojom, praxi a mo?n?m rizik?m n?vratu totalitarizmu (Milan Zemko) 129
M i c h e l a, Miroslav: Pod heslom integrity. Slovensk? ot?zka v politike Ma?arska 1918 ? 1921 (Maro? Hertel) 131
L o n d ? k, Miroslav ? S i k o r a, Stanislav: Rok 1968 a jeho miesto v na?ich dejin?ch (Vladim?r Varinsk?) 133

 

Glosy 137

 

Kronika 147

 

Obh?jen? pr?ce 161