Historick? ?asopis 02/2006
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

198

Rok vydania

2006

Hmotnosť

321,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

? t e f ? n i k, Martin: Morosiniovci v Uhorsku za vl?dy Ondreja III. a dve verzie o smrti kr??ovnej Tommasiny  187

P ? l f f y, G?za: N?vrh uhorsk?ch radcov na bratislavsk? korunova?n? ceremoni?l z roku 1561. Doteraz nezn?my z?sadn? prame? k uhorsk?m kr??ovsk?m korunov?ci?m  201

S z ? r a z, Peter: Cesta Slovensk?ho spolku za dominanciou v krajanskej komunite v Argent?ne a jeho soci?lne aktivity v 30. rokoch 20. storo?ia  217

M i ? k o, Peter: Vplyv nemeck?ho kapit?lu na slovensk? drev?rsky a papierensk? priemysel v rokoch 1939 ? 1945  245

 

M a t e r i ? l y

L e i k e r t, Jozef: Ladislav M?a?ko. Prv? raz ??fredaktorom Kult?rneho ?ivota  273

H a ? k o, Jozef ? P e ? e k, Jan: Kapituln? vik?r J?n Dechet ? symbol ?silia komunistick?ho re?imu v ?eskoslovensku o rozvr?tenie katol?ckej cirkvy  287

 

R o z h ? a d y

V a l a c h o v i ?, Pavol: Encyklop?die a modern? technol?gie  305

 

Arch?v

R y c h l ? k, Jan: Slovensk? n?rodn? povstanie v spr?vach chorv?tskeho diplomata  315

 

R e c e n z i e

B a h l c k e, J.: Ungarischer Episkopat und ?sterreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation 1686 ? 1790 (Eva Kowalsk?)  353

M a l ? ?, J. ? M a r e k, P.(eds.): Politick? strany. V?voj politick?ch stran a hnut? v ?esk?ch zem?ch a ?eskoslovensku 1861 ? 2004. I. d?l: obdob? 1861 ? 1938, II. d?l: obdob? 1938 ? 2004 (Milan Zemko)  355

R o m s i c s, G.: M?tosz ?s eml?kezet. A Habsburg Birodalom felboml?sa az osztr?k ?s a magyar politikai elit eml?kirat-irodalm?ban (Miroslav Michela)  358

K u b ?, E. ? S c h u l t z, H. (Hg.): Wirtschftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleurop?ischer Eliten (?udov?t Hallon)  361

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a    367

 

K r o n i k a   381