Historický časopis 02/2006
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

198

Rok vydania

2006

Hmotnosť

321,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Š t e f á n i k, Martin: Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny  187

P á l f f y, Géza: Návrh uhorských radcov na bratislavský korunovačný ceremoniál z roku 1561. Doteraz neznámy zásadný prameň k uhorským kráľovským korunováciám  201

S z á r a z, Peter: Cesta Slovenského spolku za dominanciou v krajanskej komunite v Argentíne a jeho sociálne aktivity v 30. rokoch 20. storočia  217

M i č k o, Peter: Vplyv nemeckého kapitálu na slovenský drevársky a papierenský priemysel v rokoch 1939 – 1945  245

 

M a t e r i á l y

L e i k e r t, Jozef: Ladislav Mňačko. Prvý raz šéfredaktorom Kultúrneho života  273

H a ľ k o, Jozef – P e š e k, Jan: Kapitulný vikár Ján Dechet – symbol úsilia komunistického režimu v Československu o rozvrátenie katolíckej cirkvy  287

 

R o z h ľ a d y

V a l a c h o v i č, Pavol: Encyklopédie a moderné technológie  305

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Slovenské národné povstanie v správach chorvátskeho diplomata  315

 

R e c e n z i e

B a h l c k e, J.: Ungarischer Episkopat und Österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation 1686 – 1790 (Eva Kowalská)  353

M a l í ř, J. – M a r e k, P.(eds.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004. I. díl: období 1861 – 1938, II. díl: období 1938 – 2004 (Milan Zemko)  355

R o m s i c s, G.: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában (Miroslav Michela)  358

K u b ů, E. – S c h u l t z, H. (Hg.): Wirtschftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten (Ľudovít Hallon)  361

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a    367

 

K r o n i k a   381