Historický časopis 03/2007
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

222

Rok vydania

2007

Hmotnosť

358,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L y s ý, Miroslav: Husitské vpády do Uhorska v rokoch 1428 – 1431  411

Ž u p a n i č, Jan: Židovská šlechta v podunajské monarchii (1848 – 1918)  433

Č e c h o v á, Františka: K problematike farských patronátov v Nitrianskom biskupstve za episkopátu Karola Kmeťka  464

S o r b y, Karol: Sudán na ceste k štátnosti (1936 – 1955)  487

 

R o z h ľ a d y

H e t é n y i, Martin: Spoločenské aktivity maďarskej menšiny v okrese Nitra v rokoch 1939 – 1944  503

Ž a t k u l i a k, Jozef: Ľudské práva v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a slovenská a česká spoločnosť  531

 

M a t e r i á l y

D r a g ú ň, Stanislav: Nemecko-slovenská dohoda z roku 1942 o spolupráci na kultúrnom poli a jej realizácia v praxi  559

 

D i s k u s i a

L o n d á k, Miroslav: Ekonomika na Slovensku dvadsať rokov po februári 1948  577

 

R e c e n z i e

V o i t, Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století (Eva Frimmová)  597

A m m e r e r, Gerhard – W e i s s, Alfred Stefan (Hrsg.). Strafe, Disziplin und Besserung. Österreichische Zucht- und Arbeitshäuser von 1750 bis 1850 (Gabriela Dudeková)  599

G i l b e r t, Martin: Kristallnacht: Prelude to Destruction (Hana Klamková)  602

L a g o v á, Veronika a kol.: Smrť za mrežami (Jan Pešek)  606

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   609

 

K r o n i k a  623