Historick? ?asopis 02/1998
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

1998

Hmotnosť

319,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

B r e z o v ? k o v ?, Blanka: Postavenie Uhorska v stredoeur?pskom priestore v prvej polovici 14. storo?ia   177

O s l a n s k ?, Franti?ek: Ku vzdelanosti Ostrihomskej kapituly v stredoveku   204

C h a l u p e c k ?, Ivan: Politick? v?voj Gemera v rokoch 1526 ? 1711   215

H a l l o n, ?udov?t: Expanzia a ?stup slovensk?ho finan?n?ho kapit?lu v ??astinn?ch podnikoch 1918 ? 1929 na pr?klade Tatra banky   230

I v a n i ? k o v ?, Edita: ?eskoslovensko-ma?arsk? vz?ahy v stredoeur?pskej politike Ve?kej Brit?nie (1938 ? 1945)   250

P e ? e k, Jan: Nemci na Slovensku po ukon?en? povojnov?ho hromadn?ho odsunu (1947 ? 1953)   261

 

Rozh?ady

D e ? k, Ladislav: Eduard Bene? a Ma?arsko v rokoch 1918 ? 1938   281

 

Materi?ly

M a j t ? n, Milan: N?zov a najstar?ie dejiny Zvolenskej Slatiny (do konca 15. stor.)  289

 

Arch?v

? u t a j, ?tefan: Pr?prava nov?ho programu Demokratickej strany roku 1947  294

 

Recenzie

H o d ? a, M.: Feder?cia v strednej Eur?pe a in? ?t?die (A. Bartlov?)  319

S o k o l o v s k ?, L.: Stru?n? dejiny Malohontu do roku 1803 (P. ?igo)   321

B r e z a, V.: Tla?iarne na Slovensku 1477 ? 1996 (E. Frimmov?)   323

C h a l u p a, J.: Jak um?r? diktatura. P?d Francova re?imu ve ?pan?lsku (P. Sz?raz)  325

Tradici?k ?s modernit?s. K?z?p-?s Kelet-Eur?pai Perspekt?v?k (?. Haraksim)  328

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   330