Historick? ?asopis 02/1992
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

136

Rok vydania

1992

Hmotnosť

234,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

J a n k o v i ?, Vendel?n:  Stredovek? bratislavsk? univerzita vo svetle nov?ch prame?ov   145

K ? n y a, Peter:  Pre?ov v protihabsbursk?ch povstaniach koncom 17. a za?iatkom 18. storo?ia   171

S p i r a, Gy?rgy:  S??eni a n?rodnostn? ot?zka v Uhorsku v 19. storo??   185

H a l l o n, ?udov?t:  Energetika a jej miesto vo v?voji hospod?rstva na Slovensku v rokoch 1918 ? 1938   198

 

Rozh?ady

S o p k o, J?lius:  K?dexy slovensk?ch skriptorov v R?me   215

P e t r u f, Pavol:  Povojnov? sateliz?cia v?chodnej Eur?py   226

 

Arch?v

R y c h l ? k, J?n:  Z nezn?mych pam?t? J?na Urs?nyho (Spomienky na proces s dr. Jozefom Tisom)  240

 

Recenzie

K o h ? t o v ?, M.:  Demografick? a s?dli?tn? obraz z?padn?ho Slovenska (V. ?i?aj)  253

M ? l y u s z, E.:  Kaiser Sigismund in Ungarn 1387?1437 (J. Bartl)   254

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   256