Historick? ?asopis 03/2002
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

168

Rok vydania

2002

Hmotnosť

275,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: Z?nik Nitrianskeho knie?atstva  385

? ? w a l s k ?, Eva: Uhorsk? protestanti a viedensk? dvor: formovanie cirkevnej politiky habsbursk?ho ?t?tu pred rokom 1781   407

G a b z d i l o v ?, So?a ? O l e j n ? k, Milan: Proces intern?cie nemeck?ho obyvate?stva na Slovensku v rokoch 1945 ? 1946 423

Z a v a c k ?, Mar?na: K problematike v?skumu totalitnej komunistickej propagandy: vybrane pojmy, mechanizmy, obsahy   439

 

Rozh?ady

S o r b y, Karol: V?voj vz?ahov Egypta a ve?moc? roku 1955   457

 

Materi?ly

K a m e n i c k ?, Miroslav: Samuel Mikov?ni a ban?cka ?kola v Banskej ?tiavnici   483

K r a s n o v s k ?, Branislav: V?voj petrochemick?ho priemyslu na Slovensku v obdob? 1895 ?? 1948   493

 

Recenzie

M o s n ?, P.: Podkarpatsk? Rus. Nerealizovan? auton?mia (M. Zemko)   512

? u h r a, J.: ?eskoslovensko-vatik?nsk? jedn?n? 1968?1989 (J. Pe?ek)   514

Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storo?? (?. Tur?an)   516

Historia Europy ?rodkowo-Wschodniej (J. Luka?ka, J. Steinh?bel, E. Ivani?kov?, M. Koh?tov?)   520

E i r o a San Francisco, M.: Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental (P. Sz?raz)   526

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   529