Historick? ?asopis 05/2019
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

133

Rok vydania

2019

Hmotnosť

226,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

Z u p k a, Du?an: Forms of Communication of the political elites in medieval Central Europe (Hungary, Austria and the Czech Lands, 1250?1350)  785

K o w a l s k ?, Eva: Business Directed by an Aristocrat: the Establishment and First Years of the Textile Factory at Uhrovec (1845?1851) 809

A r p ? ?, R?bert: The Role of Faith in a Social Struggle Using the Example of the Pastoral Letter of the Slovak Bishops of November 1924  839

Z a v a c k ?, Mar?na: Adventures of Academic Mobility: Roman Jakobson in Slovakia  851

M i c h ? l e k, Slavom?r: The American Congress and Czechoslovak Monetary Gold, 1980?1981  879

 

R e v i e w s

F u n d ? r k o v ?, Anna: A baroque Aristocrat (T?nde Lengyelov?)  905

K o d a j o v ?, Daniela ? M a c h o, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban and his Place in History (Oliver Zajac) 908

Z ? c k e r t, Martin ? S c h v a r c, Michal ? F i a m o v ?, Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen (Du?an Kov??)  911

L o n d ? k, Miroslav ? M i c h ? l e k, Slavom?r et al.: Dub?ek; L o n d ? k, Miroslav ? M i c h ? l e k, Slavom?r (Eds.): Alexander Dub?ek. The Symbol of Spring (Edita Ivani?kov?) 915