Historick? ?asopis 02/2018
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2018

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H a b a j, Michal: Antick? pozn?vanie Dunaja od 8. storo?ia pred n. l. do 1. storo?ia n. l.  193

U l i ? n ?, Ferdinand: Oby?ajov? pr?vo me??anov do 13. storo?ia  219

K i l i ? n, Jan: Boj o kostely, aneb Kauzy ?dajn?ho poru?ov?n? Rudolfova majest?tu v p?edb?lohorsk?ch ?ech?ch 241

B o i s s e r i e, ?tienne: ?Situ?cia e?te nie je kritick?...? Probl?my vl?dnutia na Slovensku v kore?pondencii medzi Markovi?om, Bene?om a ?rob?rom (febru?r ? m?j 1919)  271

S o v i l j, Milan: Hled?n? vhodn?ho spojence. Konec slovensko-jugosl?vsk?ch vztah? a nav?z?n? styk? mezi Slovensk?m st?tem a nez?visl?m st?tem Chorvatsko v roce 1941 289

S e n ? e k, Richard R.: Formovanie Dokumenta?n?ho centra p??t v Bratislave a v Banskej Bystrici v 80. a? 90. rokoch 20. storo?ia  311

 

M a t e r i ? l y

A r p ? ?, R?bert: ?loha viery v soci?lnom z?pase na pr?klade pastierskeho listu slovensk?ch biskupov z novembra 1924  333

 

R e c e n z i e

K ? z m e r o v ?, ?ubica a kol.: Premeny osvety a vybran?ch ?kolsk?ch v?chovno-vzdel?vac?ch prostriedkov na Slovensku (1918 ? 1939) (?udov?t Marci)  345

M o r a g l i o, Massimo: Driving Modernity. Technology, Experts, Politics, and Fascist Motorways, 1922?1943 (Michal ?ur?o)  348

D r ? b i k, Jakub: Fa?ista. P??b?h sira Oswalda Mosleyho (Maro? Melich?rek)  351

M a c h ? ? e k, Michal: Gust?v Hus?k (Jan Pe?ek)  361

 

Glosy  365

 

K r o n i k a  375

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  381