Historický časopis 04/2003
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

232

Rok vydania

2003

Hmotnosť

374,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

L i p t á k, Ľubomír: Neprežité dejiny   577
In memoriam Ľubomír Lipták (1930 – 2003) (Dušan Kováč)   586

 

Š t ú d i e

L u k a č k a, Ján: Matúš Čák Trenčiansky a jeho familiarita   589
L u k á č, Pavol: Politická činnosť Milana Hodžu v emigrácii v USA a reakcie na jeho federalistické plány   605
K a t u n i n e c, Milan: Slovenská katolícka akadémia pri Spolku svätého Vojtecha   627
P o d o l e c, Ondrej: Postavenie obecnej samosprávy na Slovensku v rokoch 1938 – 1945   647

 

M e t o d o l ó g i a

Š u c h, Juraj: Hayden White, Metahistória a písanie o minulosti   669

 

M a t e r i á l y

H r a d s k á, Katarína: Jozef Tiso v Hitlerovom hlavnom stane a na Ukrajine roku 1941 vo svetle nemeckých dokumentov   685

 

R o z h ľ a d y
S e g e š, Vladimír: Čas, priestor a mobilita v stredoveku   695

 

R e c e n z i e

S o k o l o v s k ý, Leon: Správa stredovekej dediny na Slovensku (A. Švecová, J. Lukačka)   707
B a k o š, J. – V a n č o, M. – T o g n e r, M. – G e r á t, I. – C i u l i s o v á, I. – M e d v e c k ý, J. – P ö t z l-M a l í k o v á, M. – B o ř u t o v á, D.: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska (E. Kowalská)    711
N a l y v a j k o, D.: Očyma Zachodu. Recepcija Ukrajiny v Zachidnij Jevropi 11 - 18 storiččia (M. Nevrlý)   713
B r u c h f e l d, S. M. – L e v i n e, P. A.: Dites le a vos enfants. Histoire de la Shoach en Europe (L. Könözsyová)   715
N o t h n a g l e, A. L.: Building the East German Myth. Historical Mythology and Youth Propaganda in the German Democratic Republic, 1945–1989 (M. Zavacká)   717

 

G L O S Y – B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A 720

 

Slovenská historiografia 2001 (Alžbeta Sedliaková)  750