Historick? ?asopis 04/2003
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

232

Rok vydania

2003

Hmotnosť

374,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

L i p t ? k, ?ubom?r: Nepre?it? dejiny   577
In memoriam ?ubom?r Lipt?k (1930 ? 2003) (Du?an Kov??)   586

 

? t ? d i e

L u k a ? k a, J?n: Mat?? ??k Tren?iansky a jeho familiarita   589
L u k ? ?, Pavol: Politick? ?innos? Milana Hod?u v emigr?cii v USA a reakcie na jeho federalistick? pl?ny   605
K a t u n i n e c, Milan: Slovensk? katol?cka akad?mia pri Spolku sv?t?ho Vojtecha   627
P o d o l e c, Ondrej: Postavenie obecnej samospr?vy na Slovensku v rokoch 1938 ? 1945   647

 

M e t o d o l ? g i a

? u c h, Juraj: Hayden White, Metahist?ria a p?sanie o minulosti   669

 

M a t e r i ? l y

H r a d s k ?, Katar?na: Jozef Tiso v Hitlerovom hlavnom stane a na Ukrajine roku 1941 vo svetle nemeck?ch dokumentov   685

 

R o z h ? a d y
S e g e ?, Vladim?r: ?as, priestor a mobilita v stredoveku   695

 

R e c e n z i e

S o k o l o v s k ?, Leon: Spr?va stredovekej dediny na Slovensku (A. ?vecov?, J. Luka?ka)   707
B a k o ?, J. ? V a n ? o, M. ? T o g n e r, M. ? G e r ? t, I. ? C i u l i s o v ?, I. ? M e d v e c k ?, J. ? P ? t z l-M a l ? k o v ?, M. ? B o ? u t o v ?, D.: Probl?my dej?n v?tvarn?ho umenia Slovenska (E. Kowalsk?)    711
N a l y v a j k o, D.: O?yma Zachodu. Recepcija Ukrajiny v Zachidnij Jevropi 11 - 18 stori??ia (M. Nevrl?)   713
B r u c h f e l d, S. M. ? L e v i n e, P. A.: Dites le a vos enfants. Histoire de la Shoach en Europe (L. K?n?zsyov?)   715
N o t h n a g l e, A. L.: Building the East German Myth. Historical Mythology and Youth Propaganda in the German Democratic Republic, 1945?1989 (M. Zavack?)   717

 

G L O S Y ? B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A 720

 

Slovensk? historiografia 2001 (Al?beta Sedliakov?)  750