Historick? ?asopis 03/1998
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

188

Rok vydania

1998

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S t e i n h ? b e l, J?n: P?vod a najstar?ie dejiny Nitrianskeho knie?atstva   369

M a c h o, Peter: K recepcii Koll?rovej protima?arskej obrany z roku 1821 v slovanskom a ma?arskom prostred?   417

S o j k o v ?, Zdenka: Novin?? ?udov?t ?t?r a ?ivot n?rod? v Evrop? a v Americe  433

 

Diskusia

G r z e s i k, Ryszard: Odkia? poch?dzali Iz?k a Mat??, zavra?den? roku 1003 vo ve?kopo?skej pustovni?   456

 

Materi?ly

V y v ? j a l o v ?, M?ria: Societas Slavica aquilae nigrae zalo?en? slovensk?mi posluch??mi vo Wittenbergu roku 1783   470

? m i h u l a, Daniel: Vn?torn? ?ivot na vyslanectve Slovenskej republiky v Moskve v rokoch 1939 ? 1941   479

 

Arch?v

L u k ? ?, Pavol: George Frost Kennan o Slovensku v rokoch 1940 ?1945   497

 

Recenzie

?ivot a dielo Antona Bernol?ka (P. Horv?th)   515

V rozdelenej Eur?pe. ?esi, Slov?ci, Nemci a ich ?t?ty v rokoch 1948 ? 1989 (J. Pe?ek)  518

G o l d h a g e n, D. J.: Hitlerovi ochotn? katani (I. Kamenec)   521

L i p t ? k, ?.: Petite histoire de la Slovaquie (R. Krakovsk?)   522

 

GLOS Y ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   525